1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново изпрати положително становище относно постъпило предложение в Министерство на околната среда и водите за обявяване на защитена местност (ЗМ) „Горно поречие на река Негованка (Горния Боаз)“, в землищата на селата Ново село и Емен, община Велико Търново.

Предложението за обявяване на нова ЗМ е на кмета на Ново село и ТД „Академика“, като територията с площ от 577,394 дка обхваща част от поречието на р. Негованка в малък карстов пролом между селата Ново село и Емен, в Централен Предбалкан. Тази част от реката е запазена и неповлияна от антропогенни дейности. Няма хидроинженерни дейности и съоръжения – корекции на речното корито, диги, бентове, прагове и интензивни земеделски дейности. Около речния участък са разположени, гори, пасища и ливади, скални венци и навеси.

Основните мотиви за обявяването на територията като защитена е наличието на добре запазени стари дъбови и габърови гори с участие на ясен, върба и бяла топола по речните брегове, с отделни вековни дървета от вида обикновен и воден габър. Характерни за района са специфичните карстови образувания – карни полета, пещера и скални навеси край самото речно течение. В предложената територия са включени и няколко малки водопада на р. Негованка.

В предложението се посочва, че в границите на въпросната територия са установени местообитания на защитени по реда на Закона за биологичното разнообразие растителни видове като елвезиево (Galanthus elwesii) и снежно кокиче (Galanthus nivalis), които също са включени в Червената книга на Република България, с природозащитен статут „застрашен“ вид.

Освен посочените видове с висока консервационна значимост в района са разпространени и обширни и богати находища на червен божур (Paeonia peregrina), есенно ботурче (Cyclaтen hederifoliт), копитник (Asarum europaeuт) и др. Районът представлява и местообитание на защитени видове птици и животински видове като: гарван (Corvus соrах), черен щъркел (Ciconia nigra), бухал (Вubо Bubо), видра (Lutra lutra) и дива котка (Felis sihestris).

В становището си РИОСВ отчита, че обособената територия е подходяща за осигуряване на по-добра защита на находища и местообитания на описаните видове и запазени крайречни гори. Предложената територия отговаря на критериите за защитена местност по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не се припокрива със защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Намира се в относителна близост до природна забележителност „Каньон на река Негованка“ и защитена зона BG0000216 „Емен“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Осигуряването на законова защита на предложената територия допълнително ще осигури биокоридор и подобряване на екологичната кохерентност между елементите на Националната екологична мрежа – защитените територии и зони.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания