1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През октомври РИОСВ – Велико Търново състави 5 акта за установени административни нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за водите.

Фирмите „Ивера 8“ ЕООД, Севлиево, „Фураж Росица“ АД, Разград и „Подемкран“ АД, Габрово не са извършили собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от работещите източници на емисии за две последователни календарни години, което съставлява нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Тези дружества осъществяват дейности с източници на емисии в атмосферния въздух и са длъжни да провеждат емисионен контрол, включително собствени измервания – непрекъснати (автоматични) и/или периодични, да извършват редовни проверки и да изготвят и изпълняват програма за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения с оглед на осигуряване спазването на емисионните норми определени с подзаконовите нормативни актове.

В нарушение на Закона за водите и издаденото разрешително за заустване, „Драгажен флот – Истър“ АД, Свищов не е извършило собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по три показатели за първото шестмесечие на 2015 г., а ЕТ „Кали 89 – Румен Романов“, Велико Търново не е извършило собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по три показатели за второто тримесечие на тази година.

Размерът на санкциите при издаване на наказателните постановления е от 100 лв. до 2000 лв. по Закона за чистотата на атмосферния въздух и от 500 лв. до 5000 лв. по Закона за водите.

Най-често срещаните административни нарушения през тази година са неизвършване на собствен мониторинг (14), неводене на отчетност за дейностите с отпадъци (7) и неподаване на годишни отчети за билките (16).

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания