1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново и РДГ – Велико Търново извършиха проверка по сигнал за сеч в защитената местност „Божур поляна“ и унищожаване на червения божур – обект на опазване в защитената територия. Не е установено нарушение на екологичното законодателство.

При проверка на документацията се установи, че Община Горна Оряховица е издала разрешения за почистване от дървесна и храстова растителност в два имота в землището на с. Първомайци. По начина на трайно ползване, имотите представляват „пасище с храсти“. Представени са и протоколи за тяхното трасиране.

На терена се констатира, че имотите са обрасли с храстова растителност, предимно глог и шипка, както и единични дървета – келяв габър, клен, мъждрян, космат дъб и цер. Поземлените имоти не представляват гора по смисъла на Закона за горите. Целта на почистването е земята да може да се използва по предназначение, като пасище.

Горепосочените имоти са в близост дозащитената местност „Божур поляна“,  но не попадат в защитената територия. В границите й не са извършвани никакви мероприятия.

Маркировката на местността е опреснена при последното лесоустройство на горските територии в района.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания