1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти от РИОСВ – Велико Търново и Регионалната лаборатория – Велико Търново извършиха проверки на 13 и 15 август след постъпили сигнали на „зеления“ телефон на инспекцията за мъртва риба и замърсяване на водите на река Янтра при селата Писарево и  Върбица, община Горна Оряховица.

При проверките в посочените участъци на река Янтра не се установи замор на риба. На място са измерени показателите рН, разтворен кислород и електропроводимост на водата. Измерените стойности за качеството на водата в реката отговарят за умерено състояние на водата съгласно Наредба Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води и не показват химическо замърсяване на водата или условия за замор на риба.

Във връзка с констатирания замор на риба в р. Янтра при с. Писарево на 31.07.2016 г., въз основа на получените резултати от изследваните водни проби се установи, че през този ден „Захарни заводи“ АД са зауствали в Лясковско дере, десен приток на р. Янтра, отпадъчни води над допустимите норми по показателите БПК5 и ХПК, което е довело до намаляване на кислорода на реката в този участък. За констатираните превишения са предприети действия от РИОСВ – Велико Търново за налагане на санкция на дружеството съгласно Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания