1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха 88 проверки по спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и поднормативната уредба. Плановите проверки през октомври са за изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (11), проверки на медицински центове (6), на дружества притежаващи разрешителен документ за дейности по третиране, транспортиране и съхранение на отпадъци (54), депата за твърди битови отпадъци на общините Дряново, Елена, Павликени и Сухиндол.

Проверени са три общински администрации Павликени, Лясковец и Елена във връзка със сметосъбирането и сметоизвозването, разделното събиране на масово разпространени отпадъци, наличие на нерегламентирани сметища, на програма и наредба за управление на отпадъците.

Извършени са 4 извънредни проверки на незаконни автоморги в с. Донино (община Габрово) и 3 в Лясковец. С предписания е изискана допълнителна информация. Предстои съставяне на актове за установяване на административно нарушение. Проверените лица не са издавали удостоверения за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и декларации за продаване на компоненти от излезли от употреба или втора употреба МПС, не са водили и задължителната отчетност. Констатирано е още, че площадките им не отговарят на минималните технически изисквания към местата за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС.

Изпълнени са три предписания на РИОСВ за почистване на отпадъци в рамките на населените места. Кметството на Първомайци, община Горна Оряховица е организирало почистването на растителни отпадъци, общинската администрация в Свищов – на наличните отпадъци от хартия и пластмаса на част от пътното платно и тротоарната част към него на ул. „Подп. В. Манолов“ № 20 в града, общинска администрация в Сухиндол – на отпадъци от бита на два терена на границите на града.

Съставен е акт на физическо лице от с. Драганово, община Г. Оряховица, защото извършва дейности с отпадъци от черни и цветни метали без регистрация по Търговския закон или без разрешение.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания