1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

През месец юли, експертите на РИОСВ са извършили общо 105 проверки на 101 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. През периода са издадени 32 предписания.

Проверени са 31 обекта, притежаващи разрешителен документ за дейности по третиране на отпадъци, за спазване на поставените в тях условия по изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите документи към него.

Извършени са 10 комплексни проверки на обекти на територията на двете области за изпълнение на законодателството за чистотата на въздуха, води, отпадъци и химикали. В резултат на проверките са издадени 8 (осем) предписания за представяне на допълнителна информация и привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания.

За съответствието на работата на предприятията/инсталациите с изискванията на условията и сроковете в издадените комплексни разрешителни са извършени четири планови проверки на следните оператори: „Свилоза ЯРН“ ЕООД – гр. Свищов, „Терем-Ивайло“ ЕООД – гр. Велико Търново, Захарни заводи“ АД – гр. Горна Оряховица –депа за неопасни отпадъци – Сгуроотвал и Сатурачни полета и „Бъдеще-Бутово“ АД, с. Бутово, община Павликени. За констатирани несъответствия и на четирите оператора са дадени предписания със съответен срок и отговорник за неговото изпълнение.

Извършени са проверки по 7 сигнала и жалби, постъпили в РИОСВ, след които са предприети необходимите административни мерки.

В резултат на контролната дейност са съставени пет акта – два акта за неизпълнение на дадени предписания от РИОСВ, два акта на фирми за това, че не водят отчетни книги за отпадъците и един акт на дружество за това, че третира отпадъци без необходимото разрешение. Габровска фирмасанкционирана със 7000 лв. за третиране на неопасни отпадъци без регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.

Сумата от събраните санкции и наказателни постановления от РИОСВ за м. юли 2014 г. е в размер на 83675,07 лв.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания