1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с получени сигнали в РИОСВ – Велико Търново от жители на гр. Дебелец относно остра зловонна миризма на животински фекалии в града, проверка на РИОСВ установи, че източникът на миризмата е пресен птичи тор, с който са наторени земеделски земи в землището на с. Присово.

Инспекцията изпрати сигналите за решаване по компетентност на Областна дирекция „Безопасност на храните“, гр. Велико Търново.

Съхранението и използването на оборския тор е регламентирано  в Правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, приета със  Заповед № РД-09-501/23.07.2014 г. на Министъра на земеделието и храните. Използването на тора за земеделски нужди (наторяване) трябва да се извършва след протичане на процесите на ферментация и минерализация, обеззаразяване и обезмирисяване, които протичат в съоръженията за съхраняване. Твърдият оборски тор се съхранява най-малко 6 месеца преди внасянето му.  Не се допуска използването на пресен оборски тор. Органичните торове следва да се заорават в почвата непосредствено след разпръскването върху почвената повърхност с подходяща почвообработваща техника.

Съгласно  чл.1 3, т. 3 и т. 8 от Закона за почвите се забранява:

Точка 3. Прилагането на земеделски практики, водещи до засоляване, вкисляване и замърсяване на почвите с вредни вещества;

Точка 8. Внасянето в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на условията, определени в Закона за защита на растенията.

Съгласно чл. 31, ал. 1, т.2 от Закона за почвите, спазването на горепосочените забрани, вкл. внасянето в почвата на торове и подобрители се контролира от органите на Министерството на земеделието и храните.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания