1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха традиционната Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам – 2019 г.”. Допустими бенефициенти са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси.

За реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 5000 лева (с ДДС) за учебни заведения.

С общинските проекти се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Общините и кметствата нямат право да кандидатстват за терени на училища и детски градини.

Целта на проектите на учебните заведения е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора. Допустими разходи са разходи за озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, други образователни материали, свързани с предмета на кампанията.

Крайният срок за подаване на документите е 15 февруари 2019 г. – за учебни заведения, и 1 март 2019 г. – за общини и кметства.

Няма да се одобряват проекти, получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2017 г. и 2018 г.

Проектните предложения следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС в София само по пощата с обратна разписка или куриер, на адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица“ № 4, ет. 2.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 12.04.2019 г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2019г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

Указания за участие на общини и кметства

Указания за участие на учебни заведения

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания