1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Общините, които имат на своя територия автоматични измервателни станции трябва да предприемат действия за визуализиране в реално време на данните за качеството на атмосферния въздух на официалната си интернет страница. В региона на РИОСВ – Велико Търново такова задължение има община Горна Оряховица. Oбщина Велико Търново трябва да оповестява резултатите от измерванията след приключване на лабораторния анализ и докладването му в РИОСВ. Действащите общински програми за качеството на атмосферния въздух също трябва да бъдат публикувани на интернет страниците на съответните общини. РИОСВ контролира изпълнението на тези задължения.

Пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух са разположени във Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов. През 2016 г. нивата на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в градовете с разположени пунктове за наблюдението им, са под установените норми, с изключение на показателя фини прахови частици под 10 µm.

През 2016 г. от Автоматичната измервателна станция в Горна Оряховица са отчетени 63 превишения на праговата стойност (ПС) на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (СДН) за ФПЧ10 от 50 µg/m3. Най-високата стойност на показателя е измерена на 23.01.2016 – 267,67 μg/m3 (5,353 пъти ПС за СДН). Според изискванията на действащата нормативна уредба (Наредба 12/2010 г.) средноденонощната норма не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. Средногодишната концентрация е 41,63 μg/m3,която надвишава средногодишната норма от 40 μg/m3.

На територията на община Велико Търново са регистрирани 50 превишения на праговата стойност на средно денонощната норма за опазване на човешкото здраве. Най-високата стойност на показателя е измерена на 08.12.2016 – 116,60 μg/m3 (2,332 пъти). Средногодишната концентрация е 32,3 μg/m3, която е по-ниска от съответната норма за този показател.

ДОАС системата в Свищов е регистрирала 46 превишения на праговата стойност на средно денонощната норма за опазване на човешкото здраве. На 19. 12. 2016 г. е измерена максимална концентрация на ФПЧ10 в размер на 152,50 μg/m3, превишаваща средно денонощната норма 3,05 пъти. Средногодишната концентрация е 23,99 μg/m3 като е постигнато спазването на средногодишната норма за този показател.

Установените превишения на показателя ФПЧ10 се дължат на съвкупност от фактори. От една страна това са пътния транспорт, площни и местни източници и битово отопление, което е много активно през зимния период на годината. От друга – влиянието на неблагоприятните метеорологични условия, изразени в температурни инверсии, ниска скорост на вятъра и висока влажност.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания