1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Обсъждането ще се проведе на 29 януари 2014 г.  от 10.00 ч. в Информационния център на РИОСВ – Велико Търново.

Планът за управление е изготвен по проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир” № DIR-5113325-9-105, изпълняван от Регионалната инспекция с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ от „Интерстройконсулт” ООД, гр. Габрово.

След общественото обсъждане, заедно с изразените мнения и становища, проектът на плана ще бъде внесен в РИОСВ за приемане. Готовият документ трябва да бъде утвърден от министъра на околната среда и водите.

Поддържан резерват „Савчов чаир” се намира в землището на с. Войнежа, община Велико Търново, с площ 103,497 ха, на 650 – 800 м надморска височина. Обявен е за защитена територия през 1968 г. Резерватът се създава с цел запазване на високопроизводителна букова гора.

Планът за управление конкретизира целите на управлението в защитената територия. Той дава норми, режими, условия или препоръки за осъществяване на дейностите в нея. В планът се включват краткосрочна и дългосрочна програма за действия, свързани с научноизследователската работа и мониторинг на компонентите на околната среда, поддържането на застрашени видове, съобщества и местообитания, екологичното възпитание и образование и други.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания