1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

По време на ежегодното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в периода от 16 до 18 януари 2015 г., експертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха наблюдение на яз. „Александър Стамболийски” и „Йовковци”, р. Росица (след яз. “Александър Стамболийски”) и р. Янтра (с. Куцина – с. Писарево) и някои микроязовири. Установена е относително ниска обща численост – общо 1580 екземпляра от 19 вида водолюбиви птици.

От редовно зимуващите в региона видове, по-висока численост е регистрирана при немия лебед – 91 и голямата бяла чапла – 50. По-ниска численост е установена при малкия гмурец – 29, големия корморан – 57 и зеленоглавите патици – 716.  Със сравнително постоянна численост са видовете голям гмурец – 30, сива чапла – 11, фиш – 19, лиска – 477 и голям горски водобегач – 3

За първи път в региона е наблюдаван вида червеноклюна потапница – 8 екземпляра в яз. „Йовковци“. Яз. „Александър Стамболийски” пък се оказа привлекателно място за необичайно голям брой чайки – 56. Бяха наблюдавани и редките за региона видове сива патица – 2, зимно бърне – 17, кафявоглава потапница – 5, качулата потапница – 3 и белоока потапница – 2.

Известно безпокойство върху птиците оказваше ловуването край яз. „Йовковци” и големия брой рибари в яз. „Александър Стамболийски“.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда под егидата на Wetlands International в цяла Европа и е включено в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие на България. В преброяването участват есперти от структурите на МОСВ, парковите дирекции и неправителствени организации. Целта е да се установи числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици, като след анализа на данните се определят приоритетите за опазване на видовете и местообитанията.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания