1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

В изпълнение на дейностите по проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, РИОСВ – Велико Търново ще проучи защитените зони „Остров Вардим“ и  „Рибарници Хаджи Димитрово“ за опазване на дивите птици, включени в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.

От март до ноември 2017 г. със съдействието на Българското дружество за защита на птиците се провеждат теренни проучвания на видовете птици, предмет на опазване в двете защитени зони, на техните популации и местообитания. Проследява се пролетната и есенната миграция на птиците. Ще се установят гнездящите, преминаващи, скитащи и ловуващи видове. Събраната информация ще бъде обобщена и анализирана, за да се изготви оценка на природозащитното състояние на видовете – предмет на защита и да се определят ключови видове за управление.

Информацията ще послужи на експертите от РИОСВ и партньорите от Националната служба за екологична охрана на Румъния за изготвяне на план с мерки/стратегия за опазване на четирите зони, включени в проекта „Остров Вардим“ и  „Рибарници Хаджи Димитрово“ в България  и ROSPA0024 Confluenta Olt-Dunare и ROSPA0102 Suhaia в Румъния.

Защитената зона „Остров Вардим” е разположена на площ 1167,551 ха и включва защитена местност „Стария дъб”. Срещат се 75 вида птици, като 21 са включени в Червената книга на България, 31 са от европейско значение. Предмет на защита са местообитанията и популациите на видовете малък и голям корморан, малък воден бик, нощна чапла, лопатарка, морски орел, орел рибар, малка черноглава чайка, синявица, черен кълвач и др. Тук е едно от малкото гнездовища на морския орел в България.

Защитената зона „Рибарници Хаджи Димитрово” е разположена на площ 446,526 ха и включва защитена местност „Русалка“. Срещат се 116 вида птици, като 33 са включени в Червената книга на България, 53 са от европейско значение. Предмет на защита са местообитанията и популациите на видовете ушат гмурец, малък корморан, нощна чапла, лопатарка, белоока потапница, морски орел, орел рибар, тръстиков блатар, бойник, голяма бекасина, белобуза рибарка, черна рибарка, синявица и др.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания