1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Измерване на качеството на въздуха за определяне нивата на замърсителите чрез мобилната автоматична станция на Регионална Лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда започна на 08.03.2018 г. във Велико Търново.

Данните ще послужат за оценката на качеството на въздуха и са в допълнение на извършвания периодичен контрол от постоянния пункт за мониторинг, разположен в сградата на РИОСВ-Велико Търново. Ще бъдат извършени измервания на основните показатели за качество на атмосферния въздух – озон, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и фини прахови частици с размер под 10 микрона (ФПЧ10). Съгласно изискванията на нормативната база по околна среда продължителността на измерването е 51 денонощия в рамките на 8 седмици, равномерно разпределени през всеки от четирите сезона. Резултатите от извършените измервания се предоставят на РИОСВ два пъти годишно, като оценка на резултатите се прави на годишна база.

Мобилната станция е разположена в жк „Бузлуджа“ до Дом за стари хора във Велико Търново.

Измерването се извършва по утвърден от министъра на околната среда и водите годишен график на мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория Русе към ИАОС за качество на атмосферния въздух. През 2018 г. ще бъде извършено измерване и на територията Трявна.

През 2017 г. Севлиево и Дряново бяха включени в годишния график за измерване на качество на атмосферния въздух. Направеният анализ на представените от Регионална лаборатория Русе резултати показват, че нивото на ФПЧ10 и за двете общини превишава нормата. Общините са уведомени за получените резултати и за предприемане на мерки в посока намаляване на нивата на този замърсител и достигане на установените норми.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания