1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През януари и февруари, експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършили 102 проверки на 95 обекта. На територията на Великотърновска област са проверени 53 обекта, а на Габровска 42 обекта. Издадени са 26 предписания.

Акцент в контролната дейност са проверките по изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите документи към него – 58 проверки. Проверени са фирми за изпълнение на задълженията по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, на разрешителните документи за дейности по третиране на отпадъци и спазване на поставените условия, лечебни заведения, извършващи съхранение на болнични отпадъци – общински болници и медицински центрове за долечебна помощ.

Извършени са 15 проверки за опазване чистотата на атмосферния въздух и 13 за изпълнение на изискванията на Закона за водите. Извършени са 5 проверки по подадени уведомления за инвестиционни предложения в РИОСВ. По постъпили сигнали в РИОСВ са извършени 5 проверки, като информация за тях е публикувана на страницата на инспекцията в ниво Контролна дейност.

През периода са съставени 6 акта, 5 от които за нарушения на ЗУО и поднормативната уредба и един акт за неизпълнение на предписание на РИОСВ. Две физически лица от Горна Оряховица и едно от Габрово са  глобени за това, че не са предали излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване. „Босса – Ауто“ ООД, гр. Горна Оряховица извършва нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци – съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС без да притежава разрешителен документ по ЗУО за осъществяването на тази дейност. Съставен е акт на „Тедпласт“ ЕООД, гр. Габрово за неводене на отчетност на отпадъците. „Инкогнито“ ЕООД, гр. Севлиево не е изпълнил предписания на РИОСВ.

Наложени са две еднократни санкции на обща стойност 3553 лв. – на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица – 1639 лв. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения на отпадъчните води, определени в комплексното разрешително и на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, гр. Габрово -1914 лв. за превишения на емисионните норми за въглероден оксид, определени с наредба.

През периода са издадени десет наказателни постановления на обща стойност 13 700 лв. Събрани са 35 367,79 лв. от наложени глоби и санкции.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания