1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месец септември експертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха 77 проверки на 71 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области.

Съгласно Закона за управление на отпадъците са извършени общо 24 проверки. Проверени са 8 търговски обекта във връзка със задълженията им за заплащане на продуктова такса за опаковките и 9 площадки за третиране на различни по вид отпадъци. Съвместно с Областна дирекция на МВР – Велико Търново са проверени пет автоморги на територията на община Велико Търново и четири фирми за дейност с отпадъци от черни и цветни метали на територията на общините Елена и Златарица. Няма констатирани нарушения. При извършените две последващи проверки по изпълнение на дадени предписания е установено, че нерегламентираните сметища в селата Момин сбор и Арбанаси, община Велико Търново са почистени.

Проверени са 17 фирми, които работят с опасни химични вещества с цел недопускане на аварии и/или инциденти при тяхното функциониране. Проверките са извършени съвместно с представители на други институции, определени със заповед на Областния управител на област Велико Търново.

Съставен е един акт за установяване на административно нарушение на „Млека Груп“ ООД, гр. Севлиево, тъй като дружеството не е предоставило необходимата информация до РИОСВ и МОСВ в определения срок във връзка с неговите задължения по прилагането на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и поднормативната уредба.

През периода инспекцията наложи еднократни санкции на „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица на стойност 2 295 лв. и на „Велпа-91” АД, гр. Стражица за 22 218 лв. за превишения на допустимите норми в заустваните отпадъчни води, съгласно изискванията на комплексните разрешителни.

Дружество “Пътни строежи-Велико Търново” АД, гр. Велико Търново е санкционирано с текуща месечна санкция в размер на 6 067 лв. за превишение на нормите за допустими емисии на прах, въглероден оксид и общ органичен въглерод от дейността на асфалтова база в с. Русаля, община Велико Търново.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания