1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършили девет проверки през май по изпълнение на дадени предписания за привеждане в съответствие със законодателството по управление на отпадъците. Установено е,  че предписанията са изпълнени в срок.

Проверена е Община Габрово за изпълнение на предписание за почистване от отпадъци на общинската пътна мрежа и прилежащата към нея територия. Установено е, че след като комисията е извършила оглед за наличие на отпадъци на пътя, земното платно и пътните съоръжения, е изготвен план-график за действия по почистването на отпадъците.

Две фирми от Стражица и Велико Търново са почистили отпадъци, струпани извън територия, отредената за третиране. Други две фирми от с. Гъбене и Габрово са поставили  табели с код и наименование на отпадъка на площадките за предварително съхранение. Две фирми от Дряново са преместили отпадъци, съхранявани извън обособените за това площадки.

В резултат на извършените проверки от РИОСВ, „МС Инвест 2013“ ООД от Велико Търново е почистила загнилата утайка от джибри от отводнителен канал в с. Момин сбор, а Община Павликени е ремонтирала покривната конструкция на склада за пестициди, поради констатирани течове.

Съставен е акт на Община Елена за неизпълнение на предписание, дадено от директора на РИОСВ – Велико Търново през 2014 г., във връзка с представяне на изготвена от общината програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух по показател фини прахови частици.

През месец май експертите на РИОСВ са извършили общо 57 проверки. Издадени са четири наказателни постановления на обща стойност 4200 лв. Наложена е една еднократна санкция на стойност 103,90 лв. на „Аркус“ АД – Лясковец за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Събраните от РИОСВ суми по наложени санкции са 5682,62 лв.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания