1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

От началото на тази година са извършени 592 проверки от експертите по управление на отпадъците в РИОСВ – Велико Търново. От тях, 375 проверки са планови проверки на обекти за контрол по изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, на дружества, притежаващи разрешителен документ за дейности по третиране на отпадъци, на лечебни заведения, на общински администрации и общински депа за твърди битови отпадъци. Извънредните проверки са 217 за изпълнение на дадени предписания, по сигнали и жалби, по постъпили заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци, по писма на други институции, по заповед на министъра на околната среда и водите.

В резултат на контролната дейност са съставени 25 акта за установени административни нарушения, като наложените глоби и санкции са в размер на 42000 лв. Най-често срещаните нарушения са неводене на отчетност по отпадъците, изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, нерегламентирано третиране на отпадъци.

След проверки на РИОСВ и издадени предписания до отговорните лица и институции са почистени повече от 20 нерегламентирани замърсявания с растителни, битови и строителни отпадъци в региона. В резултат на издадените предписания, дружествата привеждат своята дейност в съответствие със законодателството по управление на отпадъците.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания