1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месец октомври, експертите на регионалната инспекция са извършили проверки на 139 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. За констатирани несъответствия са дадени 19 предписания със съответен срок за изпълнение.

Приоритет в контролната дейност са проверките на дружества за изпълнение на условията в издадените разрешителни за емисии на парникови газове, за експлоатация на обекти с употреба и съхранение на опасни химични вещества, за дейности по третиране на отпадъци и комплексните разрешителни.

През месеца експерти на РИОСВ са взели участие в междуведомствена комисия по заповед на Областния управител на област Габрово за проверка на техническото състояние на 26 потенциално опасни язовири на територията на област Габрово.

В резултат на контролната дейност са съставени четири акта за установени нарушения – два акта на физическо лице за нарушения на Закона за управление на отпадъците, един акт на фирма за не водене на отчетност на отпадъците и един акт на дружество, което не е информирало РИОСВ – Велико Търново в най-ранния етап за своето инвестиционно намерение. Издадени са три наказателни постановления на стойност 9 000 лв.

Със заповед на директора на РИОСВ са наложени текущи санкции на три производствени обекта, тъй като резултатите от взетите проби от отпадъчните води не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешителните за заустване.

През месец октомври не са постъпвали сигнали за замърсяване на околната среда на „зеления“ телефон и на електронната поща на инспекцията.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания