1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

От 9 до 12 януари 2020 г. експерти на РИОСВ – Велико Търново взеха участие в 44-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Съвместно със служители на ТП ДГС „Елена“ са извършени наблюдения на язовирите  „Александър Стамболийски” и „Йовковци”, на р. Росица в участъка с. Горско Косово – път Русе – Велико Търново, и р. Янтра в участъка с. Крушето – с. Самоводене.

За всички посетени водоеми са установени общо 2 416 индивида от 13 вида водолюбиви птици. Числеността е в характерния за региона порядък, предвид и топлия зимен сезон.

По-висока численост е отчетена при видовете лиска – 238, сива чапла – 41, голяма бяла чапла – 48, фиш – 26, по-ниска при голям корморан – 89 и ням лебед – 12. Със сравнително характерната за региона численост са малък гмурец – 66, голям гмурец – 45 и зеленоглава патица – 1795. Установени са два екземпляра от вида черногуш гмуркач, който е инцидентно зимуващ вид за водоемите в региона и 5 индивида от по-рядката и застрашена сива патица.

По време на преброяването не са открити мъртви или болни птици, не са констатирани нарушения на Закона за биоразнообразието и Закона за лова и опазване на дивеча.

Среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България е част от методиките за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). В него участват служители на ИАОС, РИОСВ, национални и природни паркове, държавните горски предприятия, учени от НПМ и ИБЕИ при БАН, членове на Съюза на ловците и риболовците, специалисти и доброволци от неправителствени организации, като Българско дружество за защита на птиците, СНЦ Зелени Балкани, природозащитна общност „Дивия свят на Струма“, студенти и преподаватели от Биологически факултет на СУ и представители на Консорциум „Дикон-Партицип“.

Целта на преброяването е установяване на числеността на зимуващите в България водолюбиви птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях.

Данните от среднозимните преброявания на зимуващите водолюбиви птици се докладват ежегодно до международната организация Wetlands International.

 

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания