1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново следи качеството на атмосферния въздух (КАВ) в три пункта, разположени в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов, които са част от Националната система за мониторинг на околната среда. Данните от пунктовете за 2023 г. сочат намаляване броя на превишенията на фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10) и намаляване на стойностите на средногодишните им концентрации.

През 2023 г. от ръчен пункт в РИОСВ – Велико Търново са отчетени 9 броя превишения на средноденонощната норма (СДН) от 50 µg/m3 за ФПЧ10, която съгласно Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. За сравнение, през 2022 г. са установени 23 превишения на СДН.

Автоматична измервателна станция (АИС) в Горна Оряховица е регистрирала 18 броя превишения на СДН за ФПЧ10, при 30 отчетени превишения през 2022 г. Не са установени превишения на нормите за серен диоксид, азотен диоксид и озон.

От Автоматична станция (ДОАС) в Свищов също не са отчетени превишения на нормите за серен диоксид, азотен диоксид и озон. Регистрирани са 7 броя превишения на СДН за ФПЧ10, при 13 броя за 2022 г.

Измерената средногодишна концентрация на ФПЧ10 в трите пункта не превишава средногодишната норма (СГН) от 40 µg/m3 – за пункт Велико Търново стойността е 24,08 µg/m3, в Горна Оряховица – 24,41 µg/m3 и в Свищов – 18,53 µg/m3.

Графика 1. Брой превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 в пунктовете за мониторинг за периода 2017-2023 г.

Графика 2. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 в трите пункта за мониторинг за периода 2017-2023 г.

В ръчен пункт РИОСВ се измерват и нивата на фини прахови частици с размер до 2,5 микрона (ФПЧ2,5), Арсен (As), Кадмий (Cd), Олово (Pb), бензен и Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Данните от мониторинга показват, че нивата на ФПЧ2,5, As, Cd и Pb са в съответствие с нормите за КАВ. Оценка за нивата на замърсители бензен и ПАВ за 2023 г. ще бъде извършена след приключване на лабораторния анализ и предоставяне на резултатите от Регионална лаборатория – Велико Търново.

През 2023 г. в гр. Велико Търново са проведени измервания на качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда. Измерванията са проведени в продължение на 8 седмици, равномерно разпределени през годината – по две седмици в рамките на четирите годишни сезона, в пункт ,,Дом за стари хора“ в ж.к ,,Бузлуджа“, гр. Велико Търново. Направеният анализ на получените данни за измерените показатели: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон показва, че няма регистрирани превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух, съгласно изискванията на националното законодателство.

 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015