1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
РИОСВ – Велико Търново предприе действия за спиране на добива на инертни материали в границите на защитена зона BG0002018 Остров Вардим за опазване на природните местообитания и на дивите птици в землището на с. Вардим, общ. Свищов. Наложена е принудителна административна мярка – спиране на дейността и е съставен акт на нарушителя ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“, гр. Велико Търново. Действията са предприети след постъпване на сигнали от жители на с. Вардим и граждански сдружения от края на месец февруари 2024 г. до момента. Изпълнението на принудителната мярка се проверява регулярно.

На 12.03.2024 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ – Велико Търново и БДДР – Плевен, при която е констатирано, че в коритото на р. Дунав, между с. Вардим и остров Голям Вардим, се провежда изземване на наносни отложения/добив на инертни материали от речното дъно. Съоръженията са разположени на значително разстояние от определения участък, за който от Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на река Дунав“ – Русе е издадено разрешение за ползване на повърхностен воден обект с цел изземване на наносни отложения, с титуляр ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“ – в участък от км 541,000 до км 540,300. Определеният участък в разрешителното се намира извън границите на защитената зона, след островите Голям и Малък Вардим и е бил предмет на осъвместена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимостта със защитени зони (ОС) за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,000 до км 540,300“, приключила с Решение №ВТ-45-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново да не се извършва ОВОС.

За речния участък, където е констатирано изземването на наносни отложения по време на проверката, в РИОСВ – Велико Търново не е постъпвало уведомление за инвестиционно предложение, съответно не е извършвано съгласуване/одобрение на дейности, след провеждане на приложимите законово изискуеми процедури по оценка на въздействието върху околната среда и/или оценка за съвместимост. В допълнение, този участък попада изцяло в защитена зона BG0002018 Остров Вардим за опазване на местообитания и птици, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите.

Производствената площадка, където се извършва промиването и сортирането на наносните отложения, е разположена в поземлен имот с идентификатор 10118.147.13 по кадастралната карта на с. Вардим, с предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“. Имотът граничи със защитена зона BG0002018 Остров Вардим, без да попада в нейния териториален обхват. За дейността по третиране на инертните материали (монтиране и функциониране на миячно-сортировъчна инсталация, водовземане и др. съпътстващи дейности) на площадката е извършвано уведомяване на РИОСВ – Велико Търново, в резултат на което са издадени административни актове по реда на приложимите наредби. За съпътстващите дейности, като водовземане и заустване на отпадъчни води, са издадени разрешителни от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен.

Статутът на пристанищния кей в производствената база (попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 10118.147.13) се изяснява. Към момента е известно, че за строеж „Специализирано пристанище за инертни материали“ е наличен одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване от 2008 г., разрешение за строеж от 2010 г. и протокол за откриване на строителна площадка от 2013 г., съставени и издадени от съответните длъжностни лица към Община Свищов. Очаква се предоставяне на документация за строежа от съответните компетентни органи по Закона за устройство на територията (Община Свищов и РДНСК – Велико Търново).

Местоположението на поземлен имот с идентификатор 10118.147.13 спрямо границите на защитена зона BG0002018 Остров Вардим е видимо в публично достъпната кадастрална карта на България в КАИС – Портал за електронни услуги на интернет адрес: https://kais.cadastre.bg/bg/Map.

За установените нарушения РИОСВ – Велико Търново наложи две административни мерки спрямо ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“,  гр. Велико Търново:

  1. Заповед № РД-162/28.03.2024 г. за налагане на принудителна административна мярка, с която спира извършването на дейности по ползване на ресурси чрез изземване на наносни отложения (добив на инертни материали) или всяко друго изваждане на дънни материали от речното легло на река Дунав в границите на ПИ с идентификатор 10118.508.226 в землището на с. Вардим, общ. Свищов от ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“, извън определения участък, посочен в разрешителното за ползване на повърхностен воден обект. Мярката се налага с цел преустановяване на гореописаното нарушение и произтичащите от него вредни последици, поради възникнала непосредствена опасност от увреждане на част от защитена зона BG0002018 Остров Вардим, където са разпространени природни местообитания и местообитания на водолюбиви птици, риби и други, предмет на опазване.
  1. Акт за установяване на административно нарушение – Акт №15/05.04.2024 г. – Констатираното изземване на наносни отложения съставлява нарушение на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), съответно т. 6г от изменената и допълнена заповед за обявяване на защитена зона BG0002018 Остров Вардим, тъй като представлява инвестиционно предложение по смисъла на Закона за опазване на околната среда. В този случай, извършителят не е уведомил своевременно компетентния орган – РИОСВ – Велико Търново, преди фактическата реализация на инвестиционното предложение, и предвид това, че мястото на констатираната дейност попада в границите на защитена зона, той не е инициирал задължителната законова процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони, съгласно изискванията на ЗБР.

На 10.04.2024 г. от експерти на инспекцията е извършена проверка на място за последващ контрол по изпълнението на принудителната административна мярка и постъпили нови сигнали. Констатирано е, че изземването на наносни отложения в границите на защитената зона е преустановено. При проверка на 15.04.2024 г. е установено, че принудителната мярка се спазва. На 26.04.2024 г. не е констатирано изземване на наносни отложения в границите на защитената зона. Работи се в участъка с действащо разрешително.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015