1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново даде предписания на кметовете на всички общини от Великотърновска и Габровска области да организират поетапно почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци до края на годината.

Общинските администрации следва да подготвят график за почистване на съществуващите замърсявания на територията на общините, включително общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи. Графикът трябва да бъде представен в РИОСВ за сведение и контрол.

Предписанието задължава кметовете да организират почистване на нерегламентираните замърсявания с отпадъци до речните корита и прилежащите им земи в периода 10 март-10 май 2022 г. В срок до 30 ноември 2022 г. трябва да бъде извършено почистване на терени, стопанисвани от общините, включително общинските пътища.

При постъпили в РИОСВ – Велико Търново сигнали и жалби за замърсявания с отпадъци, допълнително ще бъдат извършвани проверки и издавани предписания на кметствата и общините за почистване на терените.

При констатиране на неизпълнение на предписанията, от страна на инспекцията ще бъдат предприемани административнонаказателни мерки, съгласно действащото законодателство.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания