1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Eксперти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на място след подаден сигнал за умряла риба в р. Стара река, при каменния мост до с. Кесарево, община Стражица. При огледа на реката до каменния мост се констатира наличие в застойните места на умряла риба с малки размери. От измерените показатели на място, от представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС, се установи много ниско съдържание на разтворен кислород във водата. Взета е проба от реката за анализ в лабораторни условия.

Извършена е проверка и на предприятие за добив и преработка на птиче месо, стопанисвано от „Зорница Комерс“ ООД, единственият промишлен източник на заустване на отпадъчни води в Стара река, нагоре по течението преди каменния мост до с. Кесарево. Взета е водна проба от изходната тръба след локалната пречиствателна станция на предприятието за анализ по показателите рН, Неразтворени вещества, БПК5, ХПК, мазнини, общ азот и общ фосфор съгласно Разрешителното за заустване на отпадъчни води в Стара река. След получаване на резултатите от Регионална лаборатория В.Търново, при констатиране на превишения на индивидуалните емисионни ограничения, от РИОСВ ще бъдат предприети определените в законодателството административно наказателни мерки.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания