1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През 2019 г. пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ-Велико Търново в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов са работили в нормален режим. Отчетените нива на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ2,5, бензен, въглероден оксид и озон са под установените норми, с изключение на показателя фини прахови частици под 10 µm (ФПЧ10).

Съгласно действащото законодателство средноденонощната норма (СДН) от 50 µg/m3 за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. Във Велико Търново броят на превишенията на СДН през 2019 г. са 37, при отчетени 49 превишения през 2018 г. Дните с наднормени концентрации на ФПЧ10 в Горна Оряховица през 2019 г. са 64 броя, спрямо 110 броя през 2018 г. Нормативното изискване за допустимия брой превишения в рамките на една календарна година е спазено от Община Свищов, като отчетените превишения през 2019 г. са 22 броя, а за 2018 г. същите са 42.

През 2019 г. регистрираните в трите града средногодишни концентрации са под установената норма от 40 µg/m3.

Подробна информация за състоянието и тенденциите на качеството на атмосферния въздух и източниците на емисии в региона са публикувани в Доклада за състоянието на околната среда през 2019 г. на сайта на РИОСВ-Велико Търново.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания