1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Карта на защитените територии и защитените зони, попадащи в териториалния обхват на Великотърновска и Габровска области, подготви РИОСВ-Велико Тръново. Нейното изработване е част от инициативата „Регионалната екологична мрежа – съхраненото зелено богатство“, с която инспекцията участва в националната програма „Mладежи за околната среда” на Министерството на околната среда и водите. Дейностите са насочени към повишаване знанията на младите хора от двете области за защитените територии и зони в региона, провокиране на техния интерес към темата за опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на изследването и наблюдението на природните обекти и явления, на природата в нейната цялост и уникалност.

Картата е подготвена с цел популяризиране на Националната екологична мрежа на Република България в региона на инспекцията сред широката общественост и младите хора. Тя дава визуална представа за местоположението на защитените обекти и успешно би могла да подпомага учебния процес.

Картата, под формата на табло, е разположено на партера на инспекцията, до Центъра за административно обслужване. Тя ще позволи на потребителите на услуги в РИОСВ да се запознаят с региона и с обектите под защита. Подготвеното второ табло е преместваемо – за обучения на открито и извън сградата на РИОСВ.

Картата, под формата на плакат, е отпечатана в тираж 300 бр. Предвижда се провеждане на беседи и презентации с ученици от средните училища, профилираните и професионални гимназии, както и студенти за нейното разпространение в училищата и университетите в региона. По време на събитията ще бъде представена екологичната мрежа на България и видовете защитени територии и зони с техните особености. Акцентът ще бъде поставен на опазването на защитените обекти в контролираните от РИОСВ-Велико Търново административни области.

Цялостното изпълнение на картата с таблата и плакатите е извършено от „Картографско студио ДАВГЕО“ ЕООД, гр. София.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания