1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

В последните дни са получени сигнали в РИОСВ – Велико Търново относно неприятни миризми на фекалии, силно усещани в района на Велико Търново и близките населените места.

Установено е, че миризмите, които причиняват дискомфорт на населението, са вследствие от провеждане на агротехнически мероприятия – торене с органични азотсъдържащи торове (оборски тор) на земеделските земи в землището на селo Леденик и други населени места в териториалния обхват на община Велико Търново, както и в близост до общинския център – град Велико Търново.

Дейността по наторяване с оборски тор не е производствена дейност и не попада в обхвата на Наредбата за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Измерването на миризми не може да бъде изразено цифрово със стойност, няма налични както технически средства и норми, така и методики за количествено и видово определяне.

Законът за управление на отпадъците, който е в компетентността на РИОСВ, не се прилага за фекална материя и други странични животински продукти, класифицирани съгласно Европейския регламент за страничните животински продукти, а оборският тор е категоризиран именно като страничен животински продукт.

Дейностите по наторяване на земеделски земи са извън обхвата на нормативната уредба по околна среда. Министерство на земеделието и храните с неговите регионални звена – Областните дирекции по безопасност на храните, е компетентният орган, който осъществява контрол върху внасяне в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, определени със Закона за защита на растенията.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания