1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Данните от пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух във Велико Търново и Горна Оряховица сочат намаляване броя на превишенията на фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10) през 2021 г.

През 2021 г. от ръчен пункт в РИОСВ – Велико Търново са отчетени 19 броя превишения на средноденонощната норма (СДН) от 50 µg/m3 за ФПЧ10, която съгласно Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. През 2020 г. са установени 38 превишения на СДН.

Автоматична измервателна станция (АИС) в Горна Оряховица е регистрирала 38 броя превишения на СДН за ФПЧ10. За сравнение, през 2020 г. отчетените превишения са 64 броя. Не са установени превишения на нормите за серен диоксид, азотен диоксид и озон.

Измерената средногодишна концентрация за Велико Търново е 26,40 µg/m3, която не превишава средногодишната норма (СГН) от 40 µg/m3. В Горна Оряховица нормата също е спазена, като измерената средногодишна концентрация е 31,25 µg/m3.

От Автоматична станция (ДОАС) в Свищов не са отчетени превишения на нормите за измерваните газообразни замърсители. Поради възникнал технически проблем с анализатора, регистрираните данни за ФПЧ10  през 2021 г. са 76,16%. Така регистрираните данни не покриват изискванията към качеството на данните, определени в Наредба № 12/2010 г., в която е определено изискване за минимум регистрирани данни от 90%. В тoзи случай не може да бъде направено сравнение с нормата за средногодишна концентрация и допустимия брой превишения в рамките на една календарна година.

През 2021 г. във Велико Търново са проведени измервания на качеството на атмосферния въздух и с мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория Русе към Изпълнителна агенция по околна среда. Измерванията са извършени в продължение на 8 седмици, равномерно разпределени през годината, в пункт ,,Дом за стари хора“, кв. ,,Бузлуджа“. Не са отчетени превишения на приложимите норми по показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон. По отношение на ФПЧ10 е регистрирано едно превишение на СДН.

През 2022 г. измервания за качеството на въздуха с мобилната автоматична станция ще бъдат извършени във Велико Търново и Габрово.

Замърсяването с ФПЧ10 има ясно изразен сезонен характер. Наблюдава се повишаване на концентрацията му през пролетния и есенния период на годината, до достигне на максимум през зимните месеци. Обратна тенденция се наблюдава през лятото. Това се дължи на специфичната метеорологична обстановка през студените месеци и увеличаване интензивността на емисиите на ФПЧ10 от източници, характерни за тези периоди от годината (основно битово отопление).

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания