1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подписа заповед за обявяване на нова защитена територия – защитена местност „Река Белица“. Предложението е подготвено от РИОСВ – Велико Търново и е съгласувано с всички заинтересовани регионални институции.

Целта на обявяване е опазване на популацията на защитени и застрашени от изчезване видове: поточен рак (Austropotamobius torrentium), видра (Lutra lutra), жълтокоремна бумка (Bombina variegata), бисерна мида (Unio crassus); балканска кротушка (Romanogobio (Gobio) kesslerii), малка кротушка (Romanogobio (Gobio) uranoscopus), балкански щипок (Sabanejewia balcanica) и др., както и част от крайречните гори от типа 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) и 04G1 Крайречни гори от елши (Alnus spp.) и планински ясен (Fraxinus excelsior).

Новата защитена местност заема площ от 542,441 дка, публична държавна собственост, основно водна площ, която е разположена в землищата на с. Белица, община Трявна, област Габрово, с. Вонеща вода, с. Войнежа, с, Въглевци, с. Габровци, с. Големаните и гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново.

На територията на защитената местност се забраняват дейности, които могат да окажат негативно влияние на посочените видове и местообитания, като риболов на видовете, предмет на опазване; изграждане на нови съоръжения, препятстващи миграцията на рибите и другите водни организми; коригиране на речните течения и техните брегове; нови зауствания на отпадъчни води без извършване на пречистване; нови водовземания от повърхностните води; сеч на естествена дървесна растителност от местни видове; изземване на наноси, речен чакъл и пясък – баластра (инертни материали) и др.

Заповедта следва да се обнародва в „Държавен вестник” и да се впише в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите.

Според  Закона за  защитените  територии за защитена местност се обявяват територии с характерни или забележителни ландшафти и местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. Забраняват се някои дейности, в зависимост от конкретния обект.

С новата защитена местност общият брой на защитените територии, които изцяло или частично попадат в териториалния обхват на РИОСВ – Велико Търново, става 57: резервати – 1, поддържани резервати – 2, природни паркове – 2, защитени местности – 40, природни забележителности – 12, с обща площ около 27 074,13 ha.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания