1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През февруари 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 73 проверки на 62 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 37 са планирани проверки и 36 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 17 предписания.

През периода са съставени осем акта за установени административни нарушения. Четири от тях са по Закона за управление на отпадъците за нерегламентирана дейност с отпадъци (без разрешително), за неводене на документация и отчетност, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Съставен  е акт по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух. За нарушение на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси е съставен акт на дружество по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Съставени са актове на две юридически лица за ползване на воден обект без необходимото за това основание по Закона за водите и за неизпълнение на дадено предписание по Закона за опазване на околната среда.

Издадено е едно наказателно постановление на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух на стойност 2000 лв.

Сключени са три споразумения по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) на стойност 2660 лв. между наказващия орган и нарушителя, даващи възможност за заплащане на 70% от наложената глоба.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4862,35 лв. От получените суми 3889,88 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.) и Община Велико Търново (1 600 лв.).

През месеца са получени сигнали от граждани за замърсяване на въздуха, задушлива миризма и нерегламентирани замърсявания с отпадъци.

Извършени са проверки на място по сигнали за замърсяване на въздуха в индустриалната зона на гр. Габрово от „Топлофикация – Габрово“ ЕАД. Възложени са имисионни и емисионни измервания на качеството на атмосферния въздух до детска ясла „Славейче“, гр. Габрово и от двата котолоагрегата на централата. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите, установени в приложимите наредби.

В периода 16-17.02.2023 г. са извършени извънредни проверки на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД с експерти на РИОСВ – Пловдив, по заповед на министъра на околната среда и водите. Дадени са предписания, свързани с почистване на констатираното замърсяване с пепел, сажди и отпадъци от опаковки и редовно почистване на откритата работна площадка от пепел и сажди с цел недопускане на неорганизирано емитиране на прахообразни вещества в атмосферния въздух.

Във връзка със сигнали от граждани за образувани нерегламентирани замърсявания с отпадъци, РИОСВ – Велико Търново изпрати информацията на кметовете на общините Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Павликени, Лясковец, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол за предприемане на дейности по тяхното почистване.

През месеца са постъпили два сигнала от граждани за птици в безпомощно състояние от вида Горска ушата сова. Птиците са изпратени за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015