1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През август 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 104 проверки на 97 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 65 са планирани проверки и 39 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 12 предписания.

През периода са съставени 6 (шест) акта за установени административни нарушения, всички по Закона за управление на отпадъците. Един акт е съставен на физическо лице за нерегламентирано съхраняване на отпадъци. Останалите актове са за неводене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по отпадъците. Воденето на отчетност изисква попълване на отчетни книги, годишни отчети и идентификационни документи, съгласно изискванията на  Наредба №1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Издадено е едно наказателно постановление на стойност 250 лв. Сключени са седем споразумения по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, на обща стойност 8540 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5170,13 лв. От получените суми 4136,11 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Велико Търново (1 600 лв.), Община Горна Оряховица (1600,44 лв.) и Община Лясковец (851,68 лв.).

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда и обществеността от осъществената контролна дейност

През месец август е почистено нерегламентирано сметище в землището на с. Недан, общ. Павликени.

Издадено е предписание на кмета на Община Полски Тръмбеш за почистване на битови и строителни отпадъци в местност „Върби“ в землището на с. Раданово в срок до 15.09.2023 г.

През месеца са постъпили 10 сигнала за птици в безпомощно състояние – седем сигнала за екземпляри от вида Бял щъркел в землищата на: с. Павел, общ. Полски Тръмбеш, гр. Севлиево, с. Самоводене, общ. Велико Търново, гр. Елена, с. Долна Липница, общ. Павликени, гр. Габрово в посока с. Кметовци, с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш, и три сигнала за Горски улулици със счупени крила в с. Смиловци, общ. Габрово, гр. Трявна и гр. Велико Търново. Изпратени са за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Извършени са проверки по сигнали на река Стара река при моста на с. Бряговица, общ. Стражица и на река Дряновска в землището на с. Соколово, общ. Дряново. След получаване и оценка на резултатите от изпитванията на взетите водни проби, РИОСВ ще предприеме съответните административнонаказателни мерки, при необходимост.

 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015