1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През юли 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 97 проверки на 93 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 66 са планирани проверки и 31 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 4 предписания.

През периода са съставени 8 (осем) акта за установени административни нарушения (АУАН). Един акт е съставен на дружество за неспазване на нормите за неорганизирани емисии съгласно изискванията на Наредба №7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. Останалите седем акта са свързани с неизпълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) – извършване на дейности с излезли от употреба МПС без разрешение (2 АУАН на физически лица), неводене на отчетност на отпадъците (3 АУАН), изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.

Издадено е едно наказателно постановление на стойност 2 000 лв. Сключени са 5 споразумения по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, на обща стойност 4970 лв.

Наложена е текуща месечна санкция на дружество от гр. Лясковец в общ размер на 384,80 лв./месец, считано от 09.05.2023 г. до преустановяване на нарушението за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения по два показателя, посочени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Еднократна санкция в размер на 11,23 лв. е наложена на фирма от гр. Бяла Черква за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения по показател, определен в Разрешителното за заустване, издадено от БДДР – Плевен.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5436,07 лв. От получените суми 4348,86 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.),  Община Велико Търново (1 600 лв.), Община Горна Оряховица (1064,44 лв.).

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда и обществеността от осъществената контролна дейност

През юли са почистени 10 бр. нерегламентирани сметища в землищата на селата Върбовка и Димча в община Павликени, селата Обединение и Раданово в община Полски Тръмбеш, в землищата на градовете Плачковци и Трявна в община Трявна, селата Върбица, Писарево и Поликраище в община Горна Оряховица и в землището на село Червена, община Свищов.

През месеца са постъпили 14 сигнала за птици в безпомощно състояние – 10 сигнала за млади екземпляри от вида Бял щъркел в землищата на: с. Кормянско, общ. Севлиево, с. Козловец, общ. Свищов, с. Янтра, общ. Горна Оряховица, с. Пушево, общ. Велико Търново, с. Мерданя, общ. Лясковец, с. Ресен, общ. Велико Търново (2 проверки), с. Писарево, общ. Горна Оряховица (2 бр. щъркели), с. Драгомирово, общ. Свищов, с. Горски Сеновец, общ. Велико Търново и 4 сигнала за Горска ушата сова – млад екземпляр в землището на гр. Лясковец, Черен бързолет, Домашна кукумявка и Черен кълвач в землището на гр. Велико Търново. Изпратени са за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

РИОСВ напомня на гражданите, че преди да предприемат действия за спасяване на даден вид, първо трябва да се уверят дали животното, което е намерено, действително е бедстващо т. е. има видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му. Подробни разяснения са дадени в публикуваните указания на следния адрес: https://www.riosvt.org/logos/signali_zashtiteni_jivotni.pdf

 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015