1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През май 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 102 проверки на 98 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 61 са планирани проверки и 41 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 26 предписания.

През периода са съставени 3 (три) акта за установени нарушения. Два от тях са на дружества за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, в нарушение на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Третият акт е на юридическо лице за неспазване на условие в издадено от директора на РИОСВ решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Издадено е едно наказателно постановление на стойност 2000 лв. Сключени са три споразумения по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, на обща стойност 4200 лв.

Наложена е текуща месечна санкция в размер на 105,52 лв. на дружество от гр. Габрово за изпускане на отпадъчни газове, съдържащи въглероден оксид над нормата за допустима емисия (НДЕ), определена в Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64/2005 г.).

Наложена е принудителна административна мярка на юридическо лице (Община Горна Оряховица), на основание на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел предотвратяване на непосредствена опасност от увреждане или унищожаване на част от защитена зона, представляваща природно местообитание и потенциални местообитания на животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра”, с предписание: Да не се издават позволителни за сеч и да не се извършва сеч в горски подотдел 226-щ1 по действащата инвентаризация на горите в община Горна Оряховица, представляващ поземлен имот с идентификатор 17124.76.15 по КККР на землището на с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, със срок до края на периода на действие на Горскостопанския план на горските територии и земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на Община Горна Оряховица, утвърден през 2016 г.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4536,92 лв. От получените суми 3629,54 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.) и Община Велико Търново (1 600 лв.).

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда и обществеността от осъществената контролна дейност

През май са почистени пет нерегламентирани сметища в землищата на общините Горна Оряховица (с. Драганово и гр. Долна Оряховица) и Свищов (с. Хаджидимитрово, с. Морава, с. Царевец).

Получени са сигнали от граждани за образувани нерегламентирани замърсявания с отпадъци в землищата на с. Драгижево, общ. Лясковец, с. Мусина, общ. Павликени, гр. Габрово, Природна забележителност „Кая Бунар“/ Хотнишки водопад. На кмета на Драгижево е издадено предписание за почистване на терена. БКД-Павликени е извършило почистване на отпадъците край пещерата в с. Мусина. Неоснователен е сигнала за замърсяване на площите около Хотнишкия водопад, както и за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в река Янтра до новоизграден паркинг за РЕМО ЕТЪР, гр. Габрово, тъй като става въпрос за насип от инертни материали, чиято цел е подравняване на терена. Съдействие от ОД на МВР ще се търси за решаване на проблема с образувано нерегламентирано сметище в частен имот в с. Миндя, общ. Велико Търново.

Извършени са седем проверки на вековни дървета по предложения от Асоциацията на парковете в България за обявяването им за защитени вековни дървета. РИОСВ изпрати предложение до МОСВ Летен дъб (Quercus robur), разположен в гр. Дряново, общ. Дряново да бъде обявен за защитено вековно дърво по реда на глава пета от Закона за биологичното разнообразие, тъй като при проверката на място е установено, че дървото е в добро състояние. Предстои подготвяне на документите и изпращане в МОСВ на още 3 предложения за дървета от вида Летен дъб (Quercus robur) в землищата на гр. Свищов и с. Присово, общ. Велико Търново.

През месеца са постъпили 3 сигнала за животни в безпомощно състояние – пет броя бебета таралежи в частен имот в с. Ветринци, общ. Велико Търново, Обикновена кукумявка в гр. Севлиево и два млади щъркела от с. Поликраище, общ. Горна Оряховица. Изпратени са за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015