1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През март 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 97 проверки на 93 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 55 са планирани проверки и 42 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 13 предписания.

През периода са съставени 4 (четири) акта за установени административни нарушения, един от които е неизпълнение на условия в дадено предписание. Съставен е акт по Закона за управление на отпадъците на дружество за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. За нарушение на условие в издадено решение на РИОСВ – Велико Търново за съгласуване на изменение на горскостопанска програма в землището на с. Каменари, общ. Елена е съставен акт на физическо лице. Съставен е един акт по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за непредставяне в РИОСВ в срок на доклад за получените резултати от проведените собствени периодични измервания.

Издадени са четири наказателни постановления на обща стойност 4500 лв. Сключени са три споразумения по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) между наказващия орган и нарушителя на стойност 3780 лв.

Наложена е една принудителна административна мярка (ПАМ): ,,спиране производствената дейност на котлоагрегат ЕПГ ст. №2 с мощност 23 МW, работещ на гориво – въглища“ на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД. Заповедта е връчена на заместник-директора и упълномощено лице на дружеството. В изпълнение на заповедта за ПАМ, е извършено пломбиране на съоръженията към котлоагрегата.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4693,11 лв. От получените суми 3754,49 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.) и Община Велико Търново (1 600 лв.).

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

През месеца са почистени 18 нерегламентирани сметища в седем общини: Велико Търново (3), Полски Тръмбеш (2), Павликени (4), Севлиево (5), Златарица (2), Лясковец (1) и Горна Оряховица (1).

Получени са множество сигнали за замърсяване на въздуха в индустриалната зона на гр. Габрово от „Топлофикация – Габрово“ ЕАД. Въпреки предприетите от РИОСВ процесуални действия, в т.ч. налагане на административни наказания и издаване на задължителни предписания, е налице системно неспазване на законодателството по околна среда от страна на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД и неглижиране на поетите от самото дружество ангажименти. Поради тази причина, неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух от сградата, в която е разположен котлоагрегат ЕПГ ст. №2, работещ на гориво въглища, е преустановено чрез спиране работата котлоагрегата (налагане на принудителна административна мярка) до предприемане на достатъчни и ефективни мерки за подобряване на техническото състояние на сградата, в която същият е монтиран и се експлоатира.

Извършени са проверки по сигнали за образувани нерегламентирани замърсявания с отпадъци в землищата на четири населени места – селата Леденик, Бутово, Яворец, и Драганово. Издадени са предписания на кметовете за тяхното почистване, със съответните срокове. За натрупани различни видове отпадъци в гр. Велико Търново, в междублоковото пространство в кв. „Бузлуджа“ (до магазин „Стиви“) е уведомена Община Велико Търново, която в указания срок е организирала почистването на мястото.

През месеца е постъпил един сигнал за птица в безпомощно състояние от вида Малък ястреб в с. Шереметя, общ. Велико Търново. Установено е, че птицата е трудно подвижна и не прави опити да излети. Изпратена е за лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015