1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месец юни 2024 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 89 проверки на 83 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 60 са планирани проверки и 29 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 18 предписания.

През периода са съставени 6 (шест) акта за установени административни нарушения. Съставени са три акта на дружества за неводене на отчетност на отпадъците в Националната информационна система за отпадъци. Юридическо лице е санкционирано за нерегламентирано съхраняване на строителни отпадъци в поземлени имоти в землището на гр. Севлиево, местност „Скъсаното“, което съставлява нарушение на Закона за управление на отпадъците. Акт е съставен на дружество за неизпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, тъй като не е взело всички необходими предпазни мерки за предотвратяване изпускането на флуорсъдржащи парникови газове от климатична инсталация за охлаждане. Съставен е акт на ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“, гр. Велико Търново за складиране на наносни отложения/инертни материали на имот, попадащ в границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002018 Остров Вардим, като по този начин е осъществена намеса в естествената среда и ландшафта, промяна на характера на повърхността и изменения в микрорелефа на част от зоната, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

На ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“ е наложена нова заповед за принудителна административна мярка, с която е предписано да се премахне цялото количество натрупани/складирани наносни отложения/инертни материали в границите на поземления  имот, който е част от защитена зона BG0002018 Остров Вардим в землището на с. Вардим, общ. Свищов, в срок до 10 месеца. Мярката се налага с цел отстраняване на нарушението и произтичащите от него вредни последици, поради възникнала непосредствена опасност от увреждане на част от защитената зона, където са разпространени потенциални местообитания на видове, предмет на опазване.

Издадени са пет наказателни постановления на обща стойност 24 800 лв. Две от постановленията, на стойност 20 000 лв., са на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД за допуснато разпространение на миризми извън границите на производствената площадка, като по този начин не е изпълнено условие 9.4.1. от Комплексно разрешително №570-Н0/ 2018 г.

Сключени са три споразумения по Закона за административните нарушения и наказания, между наказващия орган и нарушителя, на стойност 3 080 лв.

Наложена е една текуща санкция в общ размер на 166,70 лв./месец, считано от 10.04.2024 г. до преустановяване на нарушението, за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения по няколко показатели, поставени с Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено БДДР – Плевен.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4 839,56 лв. От получените суми 3 871,65 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.), Община Велико Търново (1 600 лв.) и Община Лясковец (551,73 лв.).

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда и обществеността от осъществената контролна дейност

През месеца са почистени нерегламентирани сметища в землищата на селата Деляновци, Драгомирово, Царевец, в град Сухиндол и в землището на гр. Дряново (2 бр.).

На 03, 06 и 25 юни 2024 г. са постъпили сигнали за миризма на дървесина в различни квартали на гр. Велико Търново – кв. „Акация“, кв. „Бузлуджа“, кв. „Чолаковци“. Изискана е информация за функционирането на пречиствателните съоръжения на „Кроношпан България“ ЕООД, както и данните от системата за непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на летливи органични съединения за съответните периоди. Съгласно получената в РИОСВ – Велико Търново информация от оператора, пречиствателните съоръжения са работели в нормален експлоатационен режим. Извършеният анализ на данните от СНИ показва, че не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии, регламентирани в издаденото на дружеството комплексно разрешително. За посочения период не са възниквали производствени аварии, свързани с изпускане на замърсители в атмосферния въздух.

През отчетния период са постъпили 13 сигнала за животни в безпомощно състояние. Два сигнала касаят намерени костенурки със пукнатини и счупване на корубата на пътното платно в землището на с. Стефан Стамболово, общ. Полски Тръмбеш и в гр. Горна Оряховица. Изпратени са за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора и в Спасителния център за костенурки в с. Баня, общ. Несебър.

Шест сигнали за екземпляри от вида Бял щъркел са получени от с. Драгижево, общ. Лясковец (2 бр.), с. Овча могила, общ. Свищов, с. Рязковци, общ. Габрово, с. Велковци, общ. Габрово, с. Гергини, общ. Габрово. В повечето случаи става въпрос за млади птици, паднали от гнездото. Птиците са транспортирани до Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора за последващи грижи.

Граждани са сигнализирали за ранен Обикновен мишелов в с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, Домашна кукумявка със счупено крило в с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш, Малък пъстър кълвач със счупено крило в с. Масларево, общ. Полски Тръмбеш, Сива чапла в с. Миндя, общ. Велико Търново, паднала от гнездото, млад екземпляр от вида Европейски таралеж в с. Къпиново, общ. Велико Търново. Животните са транспортирани до Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора за лечение и последващи грижи.

 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015