1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месец май 2024 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 79 проверки на 67 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 46 са планирани проверки и 33 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 8 предписания.

През периода са съставени 5 акта за установени административни нарушения: за непредоставяне на информация за дейности с отпадъци, за неизпълнение на условие в комплексно разрешително (2 бр.), за нарушение на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси и за съхранение на излезли от употреба МПС без разрешение по Закона за управление на отпадъците.

Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 600 лв. Сключени са две споразумения по ЗАНН, между наказващия орган и нарушителя, на стойност 2800 лв. Не са налагани санкции.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5053,74 лв. От получените суми 4 043,00 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.), Община Велико Търново (1 600 лв.),  Община Горна Оряховица (450,74 лв.) и Община Лясковец (307,84 лв.).

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда и обществеността от осъществената контролна дейност

През месеца са почистени нерегламентирани сметища в землищата на следните населени места: с. Горна Липница, с. Петко Каравелово, гр. Полски Тръмбеш, с. Кесарево, гр. Стражица, с. Водолей, с. Черновръх, гр. Плачковци и гр. Трявна.

На 27.05.2024 г. е постъпил сигнал за миризма на дървесина и лепило, както и за целодневно обгазяване на град Велико Търново от завода на „Кроношпан България“ ЕООД, особено през почивните дни и извън работното време на проверяващите. Изискана е справка от системата за непрекъснати измервания (СНИ) на „Кроношпан България“ ЕООД за периода 25-27.05.2024 г. Съгласно получената в РИОСВ – Велико Търново информация от оператора, пречиствателните съоръжения са работели в нормален експлоатационен режим. Извършеният анализ на данните от СНИ показва, че не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии, регламентирани в издаденото на дружеството комплексно разрешително. Направената справка за нивата на замърсители формалдехид и прах (ФПЧ10), които се измерват от Автоматична измервателна станция „Кроношпан“ в кв. ,,Чолаковци“, гр. Велико Търново показва, че за посочения период не са отчетени превишения на нормите за качество на атмосферния въздух съгласно изискванията на националното законодателство.

За установена специфична миризма на дървесина в района на ДГ ,,Ален Мак“ и южната страна на парк ,,Бузлуджа“ на ул. ,,Иларион Драгостинов“ до магазин за китайски стоки и на мястото, където се пресичат ул. ,,Филип Симодов“, ул. ,,Иларион Драгостинов“ и ул. ,,Георги Измирлиев“ във Велико Търново на 15 и 16 април т.г, през месец май са съставени два акта на „Кроношпан България“ ЕООД. В издаденото на дружеството комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г. е поставено Условие 9.4.1., съгласно което ,,Притежателят на настоящето разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“. Местата, на които е констатирана специфична миризмата на дървесина са извън границите на производствената площадка на дружеството, което се явява нарушение на поставеното условие в КР.

Предприети са мерки за премахване на нерегламентирано изхвърлени чували с отпадъци в отбивка вляво, при моста на р. Янтра в землището на гр. Долна Оряховица (в посока на движение гр. Горна Оряховица – гр. Долна Оряховица).

През отчетния период са постъпили два сигнала за птици в безпомощно състояние – ранен Зелен кълвач на пътя в град Дебелец и паднал от гнездото млад екземпляр от вида Бял щъркел в с. Каменари, общ. Елена. Птиците са транспортирани до Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора за последващи грижи.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015