1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През януари и февруари 2024 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 116 проверки на 112 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 64 са планирани проверки и 52 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 27 предписания.

През периода са съставени 11 акта за установени административни нарушения на екологичното законодателство. Три акта са съставени на дружества за неизпълнение на дадени предписания за представяне на информация и документи в РИОСВ. Четири акта са съставени на физически и юридически лица за извършване на дейности с отпадъци без разрешение по Закона за управление на отпадъците, неводене на отчетност на отпадъците и не извършена класификация на отпадъци. Останалите актове са за нарушение на условие в комплексно разрешително, за заустване на отпадъчни води (торови маси) без основание по Закона за водите, за извършване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване на Защитена местност „Дедерица” (извършване на сеч), за не поддържане на досие на използваното климатично оборудване.

Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 14 000 лв. Сключени са седем споразумения по ЗАНН, между наказващия орган и нарушителя, на стойност 10 220 лв. Не са налагани санкции.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 15 389,34 лв. От получените суми 12 311,47 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (3200 лв.), Община Велико Търново (6400 лв.) и Община Полски Тръмбеш (2234,80 лв.).

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда и обществеността от осъществената контролна дейност

РИОСВ – Велико Търново издаде предписания на кметовете на общини от Великотърновска и Габровска области за предприемане на действия по идентифициране и почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на тяхна територия – в землищата на населените места, по общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи. Съгласно дадените предписания, общините трябва да установят нерегламентираните сметища и да подготвят график за поетапното им почистване в периода 15 март – 30 юни т.г.

През първите два месеца на годината са извършени 12 проверки по сигнали на граждани за замърсяване на въздуха, задушлива миризма и дим. Проверени са следните обекти:

  1. „Кроношпан България“ ЕООД гр. Велико Търново:

– задушлива миризма в кв. „Бузлуджа“ на 08.01.2024 г.

– запрашаване на въздуха в кв. „Чолаковци“, гр. Велико Търново на 07.02.2024 г.

– замърсяване на въздуха, миризма на дървесина и на химикал в кв. „Картала“, гр. Велико Търново на 08.02.2024 г.

– тежка миризма в кв. „Чолаковци“, гр. Велико Търново на 10.02.2024 г.

– замърсяване на възхуха от „Кроношпан България“ ЕООД във Велико Търново – 13.02.2024 г.

– задушлива миризма и дим от площадката на „Кроношпан България“ ЕООД във Велико Търново, която се усеща на ул. „Полтава“, до бензиностанция Петрол – 23.02.2024 г.

Изискана е информация от „Кроношпан България“ ЕООД относно функционирането на пречиствателните съоръжения, наличие на аварии, както и справката от системата за непрекъснати измервания за периода 05-08.01.2024 г., 08-09.02.2024 г., 10-11.02.2024 г., 13-14.02.2024 г. Представените данни показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в комплексното разрешително. За посочения период не са настъпвали аварийни ситуации. При извършените проверки на място на дружеството и на основни улици в посочените квартали не са установени миризми и запрашеност на въздуха.

  1. Гъст и черен дим от фирма, разположена до моста, срещу магазин „Кауфланд“ в гр. Габрово – установено е, че за отопление на производственото хале се използва котел с номинална мощност под 200 kW, който използва твърдо гориво-дърва. Не са констатирани други горива, както и наличие на отпадъци;
  2. Задимен въздух и миризми в района на магазин „К2“ във Велико Търново – проверени са два цеха за разкрой на дървесни плоскости, разположени в посочения район – цеховете използват дърва и брикети за огрев. Не са констатирани други горива, както и наличие на отпадъци.
  3. Неприятна миризма от цех за производство на мебели в с. Царева ливада, общ. Дряново – установено е, че в трите производствени халета са монтирани и се експлоатират два котела на гориво пелети от дървесина, всеки по 200 kW и два котела на гориво чиста дървесина с мощност около 160 kW. В котлите не се изгаря друг вид гориво, освен посочените. На площадката и в района около нея не е установено задимяване и наличие на специфични миризми.
  4. Задимяване на ул. „Никола Габровски“ 76, гр. Велико Търново от мебелен цех в сградата на бившия завод „Деньо Георгиев“ – установено е, че цехът използва водогреен котел на дърва и въглища. Не се извършва изгаряне на отпадъци.
  5. На 02 и 03 февруари 2024 г. са получени сигнали за неприятна миризма на обор или консервни домати в тъмните часове на деня в кв. „Зона Б“, гр. Велико Търново и на тор в целия град Велико Търново. Обходени са на 02.02.2024 г. следните улици в часовия диапазон 20:25-21:30 ч. – „Стоян Коледаров“, „Васил Златарски“, „Тодор Иванов“, „Драган Цончев“, „Венета Ботева“, „Лазурна“ и „Иларион Драгостинов“. Единствено в района на ул. „Тодор Иванов“ е усетена слаба, краткотрайна миризма на оборски тор. В кв. „Зона Б“ няма производствени предприятия – източници на неприятни миризми. На 03.02.2024 г. през деня е извършена проверка на посочените улици – бул. „България“, централен пазар, ул. „Васил Левски“, хотел „Янтра“, парк „Марно поле“, ул. Никола Габровски“, вкл. ДГ „Първи юни“ и ОУ „Бачо Киро“. Не е констатирана миризма на тор и на други неприятни миризми.

През отчетния период са постъпили три сигнала за птици в безпомощно състояние – Обикновен мишелов в землището на с. Сенник, общ. Севлиево, Обикновена кукумявка в землището на гр. Севлиево и Бял щъркел в землището на с. Писарево, общ. Горна Оряховица. Птиците са изпратени за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015