1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През ноември 2022 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 96 проверки на 83 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 72 са планови проверки и 24 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 13 предписания.

През периода са съставени шест акта за установяване на административни нарушения – за нарушения на Закона за управление на отпадъците (4), на Закона за чистотата на атмосферния въздух (1) и на Закона за водите (1). По отношение на отпадъците, актовете са за неизпълнение на дадени предписания, за непредоставяне на информация и за дейност без разрешителен документ. Дружество ще бъде глобено за това, че не е изпълнило задължението си за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух, а юридическо лице – за заустване на отпадъчни води в повърхностни води без разрешително за ползване на воден обект.

Издадено е наказателно постановление за налагане на имуществена санкция в размер на 10 000 лв. на дружество за не представяне на Годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексното разрешително за 2021 г. в  нарушение на Закона за опазване на околната среда.

Сключени са две споразумения по Закона за административните нарушения и наказания между наказващия орган и нарушителя за 5250 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 6159,44 лв. От получените суми 4927,56 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (2685,54 лв.) и Община Велико Търново (1600 лв.).

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда и обществеността от осъществената контролна дейност

След сигнал от дежурния в Община Павликени е преустановено изтичането на нафта в дерето, преминаващо през централната част на гр. Павликени. Установен е източникът на замърсяването – цистерна за дизелово гориво на територията на производствена база. Поради спукана тръба на цистерната, известно количество нафта е постъпила в близкото дере, посредством отводнителна шахта за дъждовни води. На дружеството е дадено предписание за изграждане на обваловка на цистерната с цел недопускане на разливи на площадката и извън нея. От Регионална лаборатория – Велико Търново са взети водни проби за анализ в лабораторни условия на показател нефтопродукти. След получаване на резултатите от изпитванията ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки към дружеството.

Извършени са проверки по сигнали на граждани на 08.11.2022 г. и 10.11.2022 г. за сладникава миризма и обгазяване в района на Спортно училище „Георги Живков“, кв. ,,Бузлуджа“, замърсяване на въздух в кв. „Чолаковци“ и за неприятна миризма на дървесина и синкава мъгла в района на бул. “България” № 54 в град Велико Търново от дейността на „Кроношпан България” ЕООД. Установено е:

  • На 08.11.2022 г. – извършена е съвместна проверка с представители на Община Велико Търново и на „Кроношпан България“ ЕООД в кв. „Бузлуджа“, в часовия диапазон 09:43-10:05 ч. Не е установено наличие на характерна миризма и задименост, чиито източник са отделяните летливи органични съединения от двете изпускащи устройства към сушилните инсталации към линиите за производство на ПДЧ и МДФ, стопанисвани от дружеството. Изискана е справка за резултатите от системите за непрекъснато измерване към изпускащите устройства, която показва спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в комплексното разрешително.
  • На 10.11.2022 г. – при проверката на място в кв. „Чолаковци“, в часовия диапазон 09:02-09:18 ч., не е установена задименост и характерна миризма на дървесина от производствената дейност на „Кроношпан България“ ЕООД. Извършената справка за нивата на формалдехид и прах (ФПЧ10), които се измерват в Автоматичната измервателна станция (АИС) „Кроношпан“ в кв. „Чолаковци“, показват спазване на нормите за тези замърсители.

Получени са четири сигнала за обгазяване на индустриалната зона на гр. Габрово от ТЕЦ Габрово. Благодарение на съвместната работа с Инспектората към Община Габрово, сигналите са проверени своевременно. Установено е, че пушекът от комина на централата е с бял цвят и няма обгазяване на района, където е разположена ТЕЦ-а.

През месеца са постъпили 4 сигнала от граждани за намерени птици в безпомощно състояние:

  • Нощна чапла в землището на с. Руховци, община Елена
  • Малък ястреб в землището на с. Караисен, община Павликени
  • Обикновен мишелов в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново
  • Обикновен мишелов в землището на с. Мерданя, община Лясковец.

Птиците са изпратени за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015