1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През септември 2022 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 139 проверки на 130 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 100 са планови проверки и 39 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 7 предписания.

През периода са съставени 2 акта – за установено административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и за неизпълнение на дадени предписания по Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 12 000 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 6245,10 лв. От получените суми 4996,075 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Велико Търново (1600 лв.), Община Свищов (1600 лв.) и Община Горна Оряховица (1106 лв.).

Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ през отчетния период са планови проверки на защитени вековни дървета и на защитени територии, на условия в издадени решения по процедури по ОВОС, ЕО и ОС, по компоненти и фактори на околната среда и по сигнали и жалби.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда и обществеността от осъществената контролна дейност

През месеца е извършена проверка по жалба на гражданин за множество нерегламентирани замърсявания с отпадъци на територията на община Горна Оряховица. При проверката е извършен оглед на замърсени територии, посочени от жалбоподателя, които частично се разминават от тези, посочени в жалбата. Констатирани са образувани незаконни сметища на територията на община Горна Оряховица, които включват различни по местоположение и териториален обхват замърсени територии, намиращи се на следните места:

  1. Замърсена територия, намираща се в сервитута на път, преминаващ под бившо сержанско училище. На тази територия са установени около 10 броя чували със строителни отпадъци и отпадъци от санитарна керамика.
  2. Замърсена територия, представляваща черен път, който води до бенд на река Янтра при гр. Долна Оряховица. Черният път представлява отбивка от главен път Горна Оряховица – Долна Оряховица. По цялото продължение на пътя са констатирани камари от смесени битови отпадъци и строителни отпадъци, вкл. полиетиленови чували, изолационни материали, мазилки, тухли, керемиди и др.
  3. Замърсена територия, в местността „Бабенец“, гр. Горна Оряховица намираща се от дясната страна, по продължението на път, водещ до старо общинско депо за битови отпадъци на община Горна Оряховица. Замърсяването е от смесени битови и строителни отпадъци.
  4. Замърсена територия в кв. „Калтинец“, гр. Горна Оряховица, намираща се в ляво на път, водещ до стадиона в квартала. Територията е зелена площ, замърсена с битови отпадъци, вкл. найлони, текстил и строителни отпадъци.

Не е установен причинителя на образуваните нерегламентирани сметища. Издадено е предписание на кмета на Община Горна Оряховица в срок до 15.11.2022 г. да организира почистването на терените.

Извършени са 2 проверки в квартали на Велико Търново по сигнали на граждани за неприятна миризма на дървесина, смог над целия град, сладникава миризма на лепило от дейността на „Кроношпан България” ЕООД, площадка Велико Търново – на 15 и 26 септември 2022 г. Втората проверка е с участието на представители на Община Велико Търново и „Кроношпан България” ЕООД, при която е установено, че на места се усеща миризма на дървесина, което е в нарушение на условията в издаденото комплексно разрешително на дружеството.

В периода 19-30.09.2022 г. са извършени контролни измервания на емисиите на вредни вещества от всички източници на площадката на „Кроношпан България” ЕООД. Тъй като тече административно определен срок за изготвяне и предоставяне на протоколите от лабораторните изпитвания, то тяхната оценка предстои. При констатиране на превишения, на дружеството ще бъдат наложени съответните административнонаказателни мерки, както и ще бъдат дадени предписания за предприемане на действия с цел спазване на допустимите норми.

В края на месец септември т.г., РИОСВ издаде наказателно постановление на „Кроношпан България“ ЕООД за налагане на имуществена санкция в размер на 10 000 лв. Санкцията е наложена след проверка на дружеството по сигнали от граждани за задушлива миризма и задимяване в периода 24.07 – 26.07.2022 г. При проверката е установено, че „Кроношпан България“ ЕООД не е спазило условие в действащото комплексно разрешително, като е допуснало разпространението на неорганизирани емисии на прах и органични вещества, определени като общ въглерод и формалдехид през отворените жалузи, разположени на покрива на производствено хале на преса към линия за производство на дървесни влакна (МДФ) при нормални експлоатационни условия на инсталацията.

Извършена е проверка на Лясковско дере и р. Янтра по сигнал за замърсяване на р. Янтра край гр. Долна Оряховица в близост до дерето след РПСОВ – Горна Оряховица. Установено е видимо замърсяване в точката на заустване на „Захарни заводи“ АД. От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново е взета водна проба за изследване на показателите pH, Неразтворени вещества, Нефтопродукти, БПК5, ХПК (бихроматна), Екстрахируеми вещества, Азот амониев и Фосфор. В РИОСВ не е постъпвала информация за авария в инсталациите на дружеството.

През месеца е постъпил един сигнал от граждани за намерена птица в безпомощно състояние в гр. Велико Търново – голям ястреб, със съмнения за супено крило. Птицата е изпратена за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Подробна информация за получените сигнали и предприети действия е публикувана в ниво Контролна дейност – https://www.riosvt.org/control/signali/

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015