1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През октомври 2022 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 112 проверки на 105 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 85 са планови проверки и 27 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 17 предписания. През периода e съставен един акт за установяване на административно нарушение на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Бургас за неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително № 570-Н0-И0-А0/2018 г. Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 6 300 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5263,38 лв. От получените суми 4210,71 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Велико Търново (1600 лв.) и Община Свищов (1600 лв.).

Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ през отчетния период са планови проверки по компоненти и фактори на околната среда и проверки по сигнали и жалби.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда и обществеността от осъществената контролна дейност

Проверка на експерти на РИОСВ установи, че предписанието на Кметство Миндя, общ. Велико Търново е изпълнено – извършено е почистване на замърсения с отпадъци път до бившата жп спирка в землището на селото. Монтирани са 2 бр. забранителни табели за изхвърляне на отпадъци.

Изпълнено е и предписанието до Община Горна Оряховица за почистване на 4 бр. нерегламентирани сметища на територията на общината.

След сигнали на граждани на 26.09.2022 г. за обгазяване и задушлива миризма в кв. ,,Чолаковци“, жк. ,,Зона Б“, ул. ,,Дълга лъка“ и жк. ,,Колю Фичето“, гр. Велико Търново от дейността на „Кроношпан България” ЕООД, са извършени проверки на посочените места. Установено е, че дружеството е допуснало разпространението на миризми в жилищен квартал „Зона Б“ и жилищен квартал „Бузлуджа“, дължащи се на отделяните летливи органични съединения при процесите на сушене, извършвани на площадката на ул. „Дълга Лъка“. Съставен е акт за установяване на административно нарушение от 31.10.2022 г. на „Кроношпан България” ЕООД, гр. Бургас за неспазване на условие в комплексното разрешително, а именно: „Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.

В периода от 19.09.2022 г. до 30.09.2022 г. са извършени контролни измервания на емисиите на вредни вещества от определени източници на емисии на площадката на „Кроношпан България” ЕООД. Анализът на получените протоколи от изпитвания, показват, че няма превишения на емисионните норми, заложени в Комплексно разрешително (КР) №570-Н0/2018 г.

В края на месец октомври са получени сигнали за задимяване в района на ТЕЦ Габрово, гр. Габрово. Извършени са проверки на място:

  • На 24.10.2022 г. – констатирано е, че от комина на „Топлофикация – Габрово” ЕАД се отделя бял пушек в атмосферния въздух. Не е усетена неприятна миризма от дейността на дружеството. Не са констатирани неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух. Дружеството работи с два котлоагрегат ПГ ст. №8 с капацитет 15 MW на гориво биомаса (пелети от слънчогледова люспа) е в процес на разпалване. Същият е бил запален на 24.10.2022 г. в 11.00 часа, като не е в режим на топлоподаване. Другият котлоагрегат ЕПГ ст. №2 – 23 MW на гориво въглища, към момента на проверката не работи.
  • На 25.10.2022 г. – установено е наличие на пара, без миризма и с бял цвят, която се изпуска от котлоагрегатните системи. Извършват се тестови пускове на системите с въглища. Около топлоцентралата не е усетена неприятна миризма или друг източник на дим и пушек.

През месеца са постъпили два сигнала от граждани за намерени птици в безпомощно състояние в община Велико Търново – малък ястреб, с. Балван и бял щъркел, с. Хотница. Птиците са изпратени за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015