1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ извършиха проверка на място след подаден сигнал за умряла риба в участъка на река Янтра при с. Върбица, общ. Горна Оряховица. При извършения оглед е констатирано измиране на риба основно в застоялите места с големи макрофитни обраствания в участъка от река Янтра до моста за с. Върбица.

В обследвания участък на река Янтра се наблюдава маловодие, ниска скорост на движение на водата и голямо количество водорасли. По време на проверката от Рeгионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени стойности на показателите: рН – 8,33, разтворен кислород – 10,74 мг О2/л, наситеност с кислород – 138 %, температура – 30,8 оС и електропроводимост – 527 µS/см.

Река Янтра след гр. Долна Оряховица е класифицирана като равнинен тип река R7 от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център Плавен.

Измерените стойности на показателите рН и електропроводимост съответстват на добро състояние на реката съгласно Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води. Високата наситеност с кислород (над 100%) на водата е в резултат на продуцирането му през деня при процеса на фотосинтеза от водораслите в участъка.

При извършения оглед на изходния канал на “Захарни заводи” АД е установено, че се заустват само разрешените охлаждащи води в Лясковско дере, десен приток на р. Янтра. Заустването на Лясковско дере в р. Янтра е на около 14 км преди с. Върбица.

Вероятната причина за наблюдавания замор може да се обясни с ниската скорост на движение на водата в участъка, маловодието, високата температура и голямото количество водорасли, които през нощта способстват за изчерпване на разтворения кислород във водата. Това обяснява и факта, че измирането на рибата е наблюдавано в ранните сутрешни часове.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания