1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Екип от експерти на РИОСВ-Велико Търново и на Регионалната лаборатория към ИАОС гр. София е изпратен веднага след получаване на сигнал днес в 14,50 ч. за запалване на склад за дрехи за повторна употреба в кв. „Чолаковци“, гр. Велико Търново. На терен е екип и техника на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново.

Най-близките жилищни блокове на кв. „Чолаковци“ са разположени в източна посока на разстояние 650 м. от мястото на пожара. Извършено е едночасово измерване в пункт, отстоящ на 80 м.  от жилищната част на квартала с анализатор „GASMET DX4040“ на  замърсителите, които са в обхвата на измерване на апарата и дават информация за  качество на атмосферния въздух при пожар. Получените стойности за измерените показатели (серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, амоняк, флуороводород, формалдехид, толуен, ацетон, хлороводород, фенол, метилмеркаптан, фуран, стирен, n-Пропан, етиленов оксид, хлороформ, фосген, 1,1,1-Трихлоретан, циановодород, дихлорметан, диметиламин и бензен ) са около границата на определяне на апарата и под алармените прагове (норми) за замърсителите серен диоксид и азотни оксиди.

Проверени са и данните от автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух, разположена в сградата на детска градина „Рада войвода“ в квартала. Станцията е предназначена за измерване само на показателите формалдехид и ФПЧ10. За периода от 15 часа до 17 часа на 08.06.2020 г. данните не показват превишения на осреднената половинчасова норма за показател формалдехид. За показател ФПЧ10, има определена само средно денонощна норма. Резултат от измерването ще бъде получен и публикуван на интернет страницата на РИОСВ, на 09.06.2020 г. на следния линк: https://www.riosvt.org/air/spravka-kronoshpan/

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания