1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Българска гърлица (Limonium bulgaricum Ancev)

През септември, експерти на РИОСВ-Велико Търново извършиха проверки на 32 вековни дървета, 9 защитени територии и 3 дървета, за които са постъпили предложения да бъдат обявени за защитени.

Проверени са вековни дървета от вида Бял бор и Черен бор в землището на с. Тодювци, общ. Елена, Зимен дъб (с. Каменари и с. Беброво, общ. Елена, с. Горски Долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, с. Вонеща вода, общ. Велико Търново, Цер (с. Руховци и с. Беброво общ. Елена, с. Драганово, общ. Горна Оряховица), Дървовидна (турска) леска в землището на гр. Елена, Обикновен (летен) дъб (с. Драганово, общ. Горна Оряховица и  с. Вонеща вода, общ. Велико Търново). По-голяма част от дърветата са в добро общо състояние. 14 дървета в землището на с. Тодювци са напълно изсъхнали и ще бъде предложено техния статут на защита да бъде премахнат и да бъдат заличени от Регистъра на вековните дървета в България.

В РИОСВ-Велико Търново са постъпили 3 предложения за обявяване на вековни дървета за защитени – две дървета от вида Благун в с. Мийковци, общ. Елена и Сребролистна липа в с. Царски извор, общ. Стражица. След извършените проверки е установено, че две от дърветата Благун и Сребролистна липа са в добро състояние и може да се направи предложение за обявяването им по реда на глава пета от Закона за биологичното разнообразие. Вторият Благун не е в добро състояние. Същото има голяма хралупа в стъблото и много изсъхнали и начупени клони.

До момента, на територията на двете области Велико Търново и Габрово са обявени 119 защитени вековни дървета, обединени като 87 обекта.

Проверени са защитени територии в общините Свищов, Севлиево и Елена.

Не са констатирани нарушения на режимите в защитените местности (ЗМ) „Находище на български сърпец“, „Божурлука“, „Находище на българска гърлица“ и „Русалка“, разположени в землищата на селата Алеково, Горна Студена и Хаджидимитрово, общ. Свищов и „Лафтин“ в землището на с. Кормянско, общ. Севлиево. Същото е констатирано и за имот в с. Ореш, общ. Свищов, попадащ в границите на Природен парк „Персина“.

Експертите са проверили резерват „Бяла крава“ и ЗМ „Белокравищница“ в землището с. Костел, общ. Елена, която е обявена за буферна зона на резервата. В рамките на обходения маршрут, буковата гора е в отлично състояние. Отговаря на параметрите на гора във фаза на старост. Не са констатирани въздействия от абиотични и биотични фактори.

Подробна информация за защитените територии в региона е публикувана на интернет страницата на инспекцията на адрес: https://www.riosvt.org/nature/zashtiteni-teritorii/

 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания