1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Директорът на РИОСВ – Велико Търново изисква Експертният екологичен съвет повторно да разгледа Доклада за оценка за въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени“, с възложител „Петрургия“ ООД, гр. София.

Резолюцията на директора е на основание чл. 16, ал. 2 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, тъй като са налице депозирани особени мнения на двама от членовете на Експертния съвет. В становищата са изтъкнати процесуални пропуски, непълноти на ДОВОС по отношение на различни компоненти и фактори на околната среда, както и се обръща внимание на становищата на РЗИ – Велико Търново,  БДДР – Плевен и РИМ – Велико Търново, в които е направено искане за допълване на доклада. Отделно от това, по време на Експертния съвет, Възложителят е заявил, че сондажът, описан в ДОВОС, няма да бъде включен в проекта, което налага това обстоятелство да бъде изяснено.

Преди насрочване на следващо заседание на Експертния съвет следва да се изискат становища от посочените институции, Възложителят да се запознае с тях и при необходимост да коригира/допълни ДОВОС.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания