1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Със Заповед на директора на РИОСВ-Велико Търново се отменя заседанието на  Експертния екологичен съвет (ЕЕС), насрочено за 24.11.2022 г., за разглеждане на инвестиционно предложение „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител „Петрургия“ ЕООД.

Основанията на директора са свързани с необходимостта от отстраняване на процедурен пропуск. След първото заседание на ЕЕС, проведено на 31.01.2022 г., са постъпили допълнителни становища от компетентните органи, както и становища, възражения и мнения от засегната общественост. В голяма част от тях е посочено, че информацията в Доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) е непълна и недостатъчна. Те не са предоставени на възложителя за изразяване на становище и при необходимост – коригиране и допълване на доклада.

Постановяването на краен административен акт, без да е предоставена възможност на възложителя да се запознае с всички допълнително постъпили становища, би накърнило правото му на участие в производството. Това право е гарантирано както от процесуалните правила на процедурата по ОВОС, така и от общите правила на чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Съгласно чл. 35 от АПК административният акт се издава след като се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации.

На това основание заповедта за насрочване на ЕЕС е отменена, като преди насрочване на следващо заседание на ЕЕС на възложителя „Петрургия“ ЕООД ще бъдат изпратени всички становища, постъпили след първото заседание на съвета, и ще му се укаже възможността да коригира ДОВОС.

Заповедта е изпратена на членовете на постоянния и допълнителния състав на ЕЕС и на заинтересованите лица и организации, подали заявление за участие в съвета.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания