1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Новини

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

– защитена зона BG0000190 „Витата стена“, разположена в землищата на с. Търхово, община Севлиево, област Габрово, с. Търхово, гр. Габрово, с. Гайтаните, с. Гледаци, с. Гръблевци, с. Дивеци, с. Драгановци, с. Думници, с. Живко, с. Здравковец, с. Златевци, с. Кози рог, с. Мрахори, с. Пецовци, с. Поповци, с. Прахали, с. Рязковци, с. Свинарски дол, с. Читаковци, с. Яворец община Габрово, област Габрово;

защитена зона BG0000233 „Студена река“, разположена в землищата на с. Батак, с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Караисен, община Павликени, област Велико Търново, с. Вързулица, с. Павел, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Алеково, с. Александрово, с. Вардим, с. Горна Студена, гр. Свищов, с. Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново, с. Караманово, с. Новград, община Ценово, област Русе;

защитена зона BG0000396 „Персина“, разположена в землищата на гр. Белене, с. Татари, община Белене, област Плевен, с. Лозица, гр. Никопол, с. Черковица, с. Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен, с. Ореш, гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново;

– защитена зона BG0000609 „Река Росица“, разположена в землищата на с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Водолей, с. Дичин, с. Никюп, с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, гр. Бяла черква, с. Лесичери, с. Михалци, с. Росица, с. Стамболово, община Павликени, област Велико Търново, с. Бяла река, с. Горско Косово, с. Красно градище, гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново;

– защитена зона BG0000615 „Деветашко плато“, разположена в землищата на с. Агатово, с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово, с. Горско Сливово, с. Крушуна, с. Кърпачево, община Летница, област Ловеч, с. Александрово, с. Брестово, с. Гостиня, с. Деветаки, с. Дойренци, с. Йоглав, с. Къкрина, гр. Ловеч, с. Пресяка, с. Смочан, с. Тепава, с. Умаревци, с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите – Велико Търново, Плевен и Русе и са публикувани на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Има още

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

„Посланици на здравето” цели да окуражи колкото се може повече училища да се включат в инициативата, да събуди интереса на учениците и да засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст.

Има още

В изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци  (НИСО).

С цел запознаване на външните потребители с функционалностите и начина на работа с НИСО, в срок 31.03.2021 системата ще работи в режим на опитна експлоатация с възможност за подаване на реални данни. В този срок се допуска подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.

От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност ще се извършва само чрез НИСО.

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 30.04.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари и март ще може да се въвежда в НИСО до 30.04.2021 г. Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари и март ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г.

 

В периода 15-17 януари експерти на РИОСВ – Велико Търново взеха участие в 45-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици за установяване числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици.

Експертите извършиха наблюдения на язовирите „Александър Стамболийски” и „Йовковци”, р. Росица (участък с. Горско Косово – с. Ресен), р. Янтра (участък с. Самоводене – с. Крушето), рибарниците край с. Хаджидимитрово.

За всички посетени водоеми през 2021 г. са установени общо 2 700 индивида от 18 вида водолюбиви птици. Числеността е в характерния за региона порядък, предвид и топлия зимен сезон. По-висока численост е отчетена при видовете лиска – 630, голяма бяла чапла – 78, фиш – 40, малък гмурец – 97 и ням лебед – 31 и по-ниска при зеленоглава патица – 1182, сива чапла – 30 и голям гмурец – 15. Със сравнително характерната за региона численост е големия корморан – 82 индивида.

Регистрирани са и по-редки и застрашени видове – девет индивида от вида червен ангъч, един индивид от вида голям воден бик (в рибарници Хаджидимитрово) и 15 индивида от рядката сива патица. За първи път, като зимуващи видове, са наблюдавани зеленоножки (5 индивида в р. Росица) и един кокилобегач (в р. Янтра край с. Писарево), но неговото присъствие е инцидентно и случайно, тъй като в района няма условия за зимуването му.

Има още

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони. С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2021 година е „Влажни зони и води“.

Водата е навсякъде… Нашата „синя” планета изглежда залята от вода. Но само 2,5% от водата е прясна вода, която се съхранява предимно в ледници, снежни шапки или подземни водоносни хоризонти. По-малко от 1% от прясната вода е използваема, 0,3% е в реките и езерата. Това е цялата прясна вода, която имаме, а влажните зони осигуряват по-голяма част от нея.

Светът е в нарастваща водна криза, която заплашва хората и планетата. Използваме повече вода, отколкото природата може да възстанови, унищожаваме екосистемите, от които водата и целият ни живот зависят най-много – влажните зони.

Има още

Задължението е към всички лица, които внасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.
Годишните отчети и информацията, които се отнасят за 2020 година, следва да бъдат попълнени и изпратени на хартиен и електронен вариант ( CD или електронна поща – dikovav@riosvt.org) в РИОСВ – Велико Търново до 15 февруари 2021 година.

Операторите на инсталации, които съдържат озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) изготвят и представят информация съгласно Приложение № 9.

Има още

Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще вземат участие в 45-ото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България, което ще се проведе в периода 14-17 януари т.г. Преброяването е част от мониторинга в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие.

Експертите ще посетят язовирите „Александър Стамболийски“ и „Йовковци“ и участъци на реките Росица и Янтра, където ще бъде отчетен броя, вида и разпространението на наблюдаваните видове птици. Информацията ще послужи за оценка на промените в състоянието на популациите от Изпълнителната агенция по околна среда, която е официален организатор на преброяването в България.

Наблюденията от последните три години (2018-2020 г.) сочат, че тенденцията за видово разнообразие на зимуващите птици в региона е към увеличаване на числеността в сравнение с видовото разнообразие – данните за 2018 г. са за общо 1172 екземпляра от 17 вида водолюбиви птици, за 2019 г. – 1945 индивида от 19 вида, за 2020 г. – 2 416 индивида от 13 вида птици. Редовно зимуващи в региона са голям гмурец, малък гмурец, фиш, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, зеленоглава патица, зимно бърне, голям корморан, голям горски водобегач.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания