1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1.  Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане от река Златаришка и река Веселина за напояване чрез дъждуване на 101,233 дка земеделска площ в землището на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново”, с възложител „Авига“ ЕООД /отг. на 10.01.2022 г./
 2.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на Покривна Фотоволтаична инсталация за собствени нужди на Кроношпан с обща мощност 8 MWp“ с местоположение – съществуващи сгради с идентификатори 10447.517.180.5, 10447.517.180.15 и 10447.517.180.6  находящи се в ПИ с идентификатор 10447.517.180, УПИ VII-3, кв.570 и сграда с идентификатор 10447.517.215.27, находяща се в ПИ с идентификатор 10447.517.215, УПИ IX -9, кв.570 по плана на гр. Велико Търново”, с възложител „Кроношпан България“ ЕООД /отг. на 14.01.2022 г./
 3.  Съобщение за инвестиционно предложение “Реконструкция, преустройство и модернизация на Месопреработвателно предприятие „Елена мес“, находящо се в УПИ I, кв. 100 по плана на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново”, с възложител „Елена Мес“ ООД /отг. на 14.01.2022 г./
 4.  Съобщение за инвестиционно предложение “Третиране на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез биологична обработка от червени калифорнийски червеи“ с местоположение в землището на с. Млечево, община Севлиево”, с възложител „Болкан Биорес“ ЕООД /отг. на 14.01.2022 г./
 5.  Съобщение за инвестиционно предложение “Комплексна автоснабдителна станция с обслужваща сграда“ в УПИ I, кв. 26 по плана с. Вонеща вода, община Велико Търново”, с възложител „Петрол Енерджи“ ЕООД /отг. на 28.01.2022 г./
 6.  Съобщение за инвестиционно предложение “Логистичен център за обработка на птичи меса и меса от дребни копитни животни“ в УПИ IХ, кв. 97 по плана гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново (идентичен с поземлен имот с идентификатор 65766.702.3839 по КК и КР на гр. Свищов)”, с възложител „Лишкови“ ООД /отг. на 31.01.2022 г./
 7.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на кланичен пункт с производство на суровини и храни от животински произход към собствена ферма и цех за преработка на меса от домашни копитни животни“ в поземлен имот с идентификатор 32319.99.13 по КК и КР на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово”, с възложител ЗП Николай Митов /отг. на 01.02.2022 г./
 8.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична централа с максимална мощност 2,66 MWp и два трафопоста в ПИ с идентификатор 16359.510.30 по КККР на гр. Горна Оряховица”, с възложител  „Уника Имоти“ ООД /отг. на 14.02.2022 г./
 9.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци с автономна фотоволтаична система, за собствени нужди, в ПИ с идентификатор 59094.210.8 по КККР на с. Първомайци, община Горна Оряховица”, с възложител  „Силвана Агро“ ЕООД /отг. на 21.02.2022 г./
 10.  Съобщение за инвестиционно предложение “Разширение на предприятие за добив на птичи меса (птицекланица) с изграждане на цех за опаковане, етикетиране, замразяване, фолиране и съхранение, както и на фотоволтаична централа за собствено потребление“ в поземлен имот с идентификатор 65927.124.95 по КК и КР на гр. Севлиево (образуван от поземлени имоти с идентификатори 65927.124.1 и 65927.124.3 по КК и КР на гр. Севлиево)”, с възложител  „Булчикън“ АД /отг. на 22.02.2022 г./
 11.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма“ с местоположение имот с идентификатор 20835.203.4 по КК и КР на с. Джулюница, общ. Лясковец”, с възложител  ЗП Симеон Захариев /отг. на 23.02.2022 г./
 12.  Съобщение за инвестиционно предложение “Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА”, с възложител „Ей Енд Ди 1“ ЕООД/отг. на 02.03.2022 г./
 13.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1000 kW върху покривно пространство на съществуваща сграда и прилежащ терен в ПИ с идентификатор 65766.704.69 по КККР на гр. Свищов”, с възложител „Дунав-Автотранспорт 2“ ООД /отг. на 21.03.2022 г./
 14.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на хидромелиоративно съоражение – система за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землището на с. Церова кория, община Велико Търново, област Велико Търново”, с възложител „Био-Христ“ ЕООД /отг. на 21.03.2022 г./
 15.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на площадки за събиране, временно съхранение и третиране на строителни отпадъци и едрогабаритни отпадъци в поземлен имот с идентификатор 16359.81.155 по КК и КР на землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново”, с възложител Община Горна Оряховица /отг. на 25.03.2022 г./
 16.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ XII – 663, кв.70, с. Петко Каравелово, ул. „Осма“ № 25, община Полски Тръмбеш”, с възложител „Карко Логистикс“ ЕООД /отг. на 28.03.2022 г./
 17.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство на био лавандулово масло и пелети, складове, офиси и лаборатория в УПИ I, кв. 109 гр. Стражица”, с възложител „Бумекс“ ЕООД /отг. на 07.04.2022 г./
 18.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на навес от метална конструкция, със зона за товаро-разтоварни дейности и складиране на метали за скрап в новообразуван УПИ VI-867 – производствена и складова дейност, кв. 22 по плана на гр. Габрово”, с възложител „Идна 39“ ЕООД /отг. на 08.04.2022 г./
 19.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на магазин за промишлени стоки в УПИ XVI – за обществено обслужване и търговия, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, община Севлиево”, с възложител „Хенди“ ЕООД /отг. на 12.04.2022 г./
 20.  Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за събиране и третиране на биоразградими отпадъци от населението на гр. Горна Оряховица”, с възложител Иван Атаначев /отг. на 19.04.2022 г./
 21.  Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на център за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на части за повторна употреба в поземлен имот с идентификатор 14218.502.745 по КК и КР на гр. Габрово”, с възложител „Джи Ауто – 2017“ ЕООД /отг. на 19.04.2022 г./
 22. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 4995 kW АС и 6 000 kWp DC“ в УПИ XXXI, кв. 162 по плана на гр. Павликени”, с възложител „Евклипс Енерджи 1“ ООД /отг. на 20.04.2022 г./
 23. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на площадки за специализирани превозни къщи (каравани, кемпери) и туристически палатки, детска площадка, санитарни помещения и обособяване на зони за отдих”, с възложител Таня Петрова /отг. на 21.04.2022 г./
 24. Съобщение за инвестиционно предложение “Преустройство на сграда на цех „Термичен“ с цех „Окончателна обработка на полупроводникови платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр. Габрово“”, с възложител „ЦЕРАТИЦИТ България“ АД /отг. на 27.04.2022 г./
 25. Съобщение за инвестиционно предложение “Добив и преработка на строителни материали – варовици и пясъчници, от находище „Чириковец“, разположено в землището на с. Лесичарка, община Габрово, област Габрово”, с възложител „Димас“ АД /отг. на 17.05.2022 г./
 26. Съобщение за инвестиционно предложение “Промяна отреждането на ПИ с идентификатор 16376.144.64 по КККР на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово „за електроенергийно производство“ във връзка с изграждане на фотоволтаична електрическа централа“ и „Промяна отреждането на ПИ с идентификатор 16376.144.68 по КККР на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово „за електроенергийно производство“ във връзка с изграждане на фотоволтаична електрическа централа”, с възложител „Грийнпул“ ООД /отг. на 19.05.2022 г./
 27. Съобщение за инвестиционно предложение “Жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 02563.19.32 по КК и КР на с. Бангейци, община Трявна, област Габрово, с възложител Андреан и Евгения Каравастеви /отг. на 19.05.2022 г./
 28. Съобщение за инвестиционно предложение “Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на производствен отпадък от пластмаса„, с възложител „Унипак“ АД /отг. на 20.05.2022 г./
 29. Съобщение за инвестиционно предложение “Преустройство и оборудване на сграда с идентификатор 14218.539.1.10 по КК и КР на гр. Габрово за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 2 т/ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана„, с възложител „Джи Ти Ай-Компютри“ ЕООД /отг. на 31.05.2022 г/
 30. Съобщение за инвестиционно предложение “Развитие и модернизация на стопанство в ПИ с идентификатор 65766.85.30 по КККР на гр. Свищов„, с възложител  ЗП Велка Иванова /отг. на 07.06.2022 г/
 31. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба батерии и акумулатори„, с възложител  „Стойков 2000“ ЕООД /отг. на 22.06.2022 г/
 32. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 16359.14.720 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново„, с възложител  Илиян Филипов /отг. на 22.06.2022 г/
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания