1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1.  Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане от река Златаришка и река Веселина за напояване чрез дъждуване на 101,233 дка земеделска площ в землището на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново”, с възложител „Авига“ ЕООД /отг. на 10.01.2022 г./
 2.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на Покривна Фотоволтаична инсталация за собствени нужди на Кроношпан с обща мощност 8 MWp“ с местоположение – съществуващи сгради с идентификатори 10447.517.180.5, 10447.517.180.15 и 10447.517.180.6  находящи се в ПИ с идентификатор 10447.517.180, УПИ VII-3, кв.570 и сграда с идентификатор 10447.517.215.27, находяща се в ПИ с идентификатор 10447.517.215, УПИ IX -9, кв.570 по плана на гр. Велико Търново”, с възложител „Кроношпан България“ ЕООД /отг. на 14.01.2022 г./
 3.  Съобщение за инвестиционно предложение “Реконструкция, преустройство и модернизация на Месопреработвателно предприятие „Елена мес“, находящо се в УПИ I, кв. 100 по плана на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново”, с възложител „Елена Мес“ ООД /отг. на 14.01.2022 г./
 4.  Съобщение за инвестиционно предложение “Третиране на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез биологична обработка от червени калифорнийски червеи“ с местоположение в землището на с. Млечево, община Севлиево”, с възложител „Болкан Биорес“ ЕООД /отг. на 14.01.2022 г./
 5.  Съобщение за инвестиционно предложение “Комплексна автоснабдителна станция с обслужваща сграда“ в УПИ I, кв. 26 по плана с. Вонеща вода, община Велико Търново”, с възложител „Петрол Енерджи“ ЕООД /отг. на 28.01.2022 г./
 6.  Съобщение за инвестиционно предложение “Логистичен център за обработка на птичи меса и меса от дребни копитни животни“ в УПИ IХ, кв. 97 по плана гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново (идентичен с поземлен имот с идентификатор 65766.702.3839 по КК и КР на гр. Свищов)”, с възложител „Лишкови“ ООД /отг. на 31.01.2022 г./
 7.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на кланичен пункт с производство на суровини и храни от животински произход към собствена ферма и цех за преработка на меса от домашни копитни животни“ в поземлен имот с идентификатор 32319.99.13 по КК и КР на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово”, с възложител ЗП Николай Митов /отг. на 01.02.2022 г./
 8.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична централа с максимална мощност 2,66 MWp и два трафопоста в ПИ с идентификатор 16359.510.30 по КККР на гр. Горна Оряховица”, с възложител  „Уника Имоти“ ООД /отг. на 14.02.2022 г./
 9.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци с автономна фотоволтаична система, за собствени нужди, в ПИ с идентификатор 59094.210.8 по КККР на с. Първомайци, община Горна Оряховица”, с възложител  „Силвана Агро“ ЕООД /отг. на 21.02.2022 г./
 10.  Съобщение за инвестиционно предложение “Разширение на предприятие за добив на птичи меса (птицекланица) с изграждане на цех за опаковане, етикетиране, замразяване, фолиране и съхранение, както и на фотоволтаична централа за собствено потребление“ в поземлен имот с идентификатор 65927.124.95 по КК и КР на гр. Севлиево (образуван от поземлени имоти с идентификатори 65927.124.1 и 65927.124.3 по КК и КР на гр. Севлиево)”, с възложител  „Булчикън“ АД /отг. на 22.02.2022 г./
 11.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма“ с местоположение имот с идентификатор 20835.203.4 по КК и КР на с. Джулюница, общ. Лясковец”, с възложител  ЗП Симеон Захариев /отг. на 23.02.2022 г./
 12.  Съобщение за инвестиционно предложение “Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА”, с възложител „Ей Енд Ди 1“ ЕООД/отг. на 02.03.2022 г./
 13.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1000 kW върху покривно пространство на съществуваща сграда и прилежащ терен в ПИ с идентификатор 65766.704.69 по КККР на гр. Свищов”, с възложител „Дунав-Автотранспорт 2“ ООД /отг. на 21.03.2022 г./
 14.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на хидромелиоративно съоражение – система за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землището на с. Церова кория, община Велико Търново, област Велико Търново”, с възложител „Био-Христ“ ЕООД /отг. на 21.03.2022 г./
 15.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на площадки за събиране, временно съхранение и третиране на строителни отпадъци и едрогабаритни отпадъци в поземлен имот с идентификатор 16359.81.155 по КК и КР на землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново”, с възложител Община Горна Оряховица /отг. на 25.03.2022 г./
 16.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ XII – 663, кв.70, с. Петко Каравелово, ул. „Осма“ № 25, община Полски Тръмбеш”, с възложител „Карко Логистикс“ ЕООД /отг. на 28.03.2022 г./
 17.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство на био лавандулово масло и пелети, складове, офиси и лаборатория в УПИ I, кв. 109 гр. Стражица”, с възложител „Бумекс“ ЕООД /отг. на 07.04.2022 г./
 18.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на навес от метална конструкция, със зона за товаро-разтоварни дейности и складиране на метали за скрап в новообразуван УПИ VI-867 – производствена и складова дейност, кв. 22 по плана на гр. Габрово”, с възложител „Идна 39“ ЕООД /отг. на 08.04.2022 г./
 19.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на магазин за промишлени стоки в УПИ XVI – за обществено обслужване и търговия, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, община Севлиево”, с възложител „Хенди“ ЕООД /отг. на 12.04.2022 г./
 20.  Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за събиране и третиране на биоразградими отпадъци от населението на гр. Горна Оряховица”, с възложител Иван Атаначев /отг. на 19.04.2022 г./
 21.  Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на център за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на части за повторна употреба в поземлен имот с идентификатор 14218.502.745 по КК и КР на гр. Габрово”, с възложител „Джи Ауто – 2017“ ЕООД /отг. на 19.04.2022 г./
 22. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 4995 kW АС и 6 000 kWp DC“ в УПИ XXXI, кв. 162 по плана на гр. Павликени”, с възложител „Евклипс Енерджи 1“ ООД /отг. на 20.04.2022 г./
 23. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на площадки за специализирани превозни къщи (каравани, кемпери) и туристически палатки, детска площадка, санитарни помещения и обособяване на зони за отдих”, с възложител Таня Петрова /отг. на 21.04.2022 г./
 24. Съобщение за инвестиционно предложение “Преустройство на сграда на цех „Термичен“ с цех „Окончателна обработка на полупроводникови платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр. Габрово“”, с възложител „ЦЕРАТИЦИТ България“ АД /отг. на 27.04.2022 г./
 25. Съобщение за инвестиционно предложение “Добив и преработка на строителни материали – варовици и пясъчници, от находище „Чириковец“, разположено в землището на с. Лесичарка, община Габрово, област Габрово”, с възложител „Димас“ АД /отг. на 17.05.2022 г./
 26. Съобщение за инвестиционно предложение “Промяна отреждането на ПИ с идентификатор 16376.144.64 по КККР на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово „за електроенергийно производство“ във връзка с изграждане на фотоволтаична електрическа централа“ и „Промяна отреждането на ПИ с идентификатор 16376.144.68 по КККР на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово „за електроенергийно производство“ във връзка с изграждане на фотоволтаична електрическа централа”, с възложител „Грийнпул“ ООД /отг. на 19.05.2022 г./
 27. Съобщение за инвестиционно предложение “Жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 02563.19.32 по КК и КР на с. Бангейци, община Трявна, област Габрово, с възложител Андреан и Евгения Каравастеви /отг. на 19.05.2022 г./
 28. Съобщение за инвестиционно предложение “Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на производствен отпадък от пластмаса„, с възложител „Унипак“ АД /отг. на 20.05.2022 г./
 29. Съобщение за инвестиционно предложение “Преустройство и оборудване на сграда с идентификатор 14218.539.1.10 по КК и КР на гр. Габрово за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 2 т/ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана„, с възложител „Джи Ти Ай-Компютри“ ЕООД /отг. на 31.05.2022 г/
 30. Съобщение за инвестиционно предложение “Развитие и модернизация на стопанство в ПИ с идентификатор 65766.85.30 по КККР на гр. Свищов„, с възложител  ЗП Велка Иванова /отг. на 07.06.2022 г/
 31. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба батерии и акумулатори„, с възложител  „Стойков 2000“ ЕООД /отг. на 22.06.2022 г/
 32. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 16359.14.720 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново„, с възложител  Илиян Филипов /отг. на 22.06.2022 г/
 33. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на пивоварна в УПИ IV-706, кв. 48А по плана на с. Горна Росица, Община Севлиево„, с възложител  Николай Бакалов /отг. на 24.06.2022 г/
 34. Съобщение за инвестиционно предложение “Доставка на водни маси за задоволяване нуждите от напояване на 38 760 дка поливни площи и пълнене на язовир Караисен„, с възложител  „Напоителни системи“ ЕАД /отг. на 08.07.2022 г/
 35. Съобщение за инвестиционно предложение “Разширяване на номенклатурата на производството на пресовки в цех „Преси““, което ще се реализира в сграда с идентификатор 81904.28.109.12 по КК и КР на с. Чарково, общ. Габрово„, с възложител  „Еловица 1895“ АД /отг. на 19.07.2022 г/
 36. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на система за капково напояване на 60 дка овощни дръвчета и водовземане от съществуващ сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 53672.168.7 по КККР на с. Ореш, община Свищов„, с възложител  „Джамбазов Строй“ ЕООД /отг. на 20.07.2022 г/
 37. Съобщение за инвестиционно предложение “Почистване от горскодървесна растителност на ПИ с идентификатори 43966.210.13, 43966.210.14, 43966.210.15 и 43966.210.16 по КККР на с. Ловнидол, община Севлиево, област Габрово„, с възложител  „Лес Инвест-8“ ООД /отг. на 29.07.2022 г/
 38. Съобщение за инвестиционно предложение “Отглеждане на шаран в плаващи мрежени клетки – садки, в язовир Негованка, с местоположение ПИ с идентификатор 48550.418.478 по КККР на с. Михалци, община Павликени„, с възложител  „Дитекс МС“ ЕООД /отг. на 01.08.2022 г/
 39. Съобщение за инвестиционно предложение “Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо котелно на „Парк хотел Арбанаси“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 00583.501.399 по КК и КР с. Арбанаси, община Велико Търново, област Велико Търново„, с възложител  „Купро-94“ ООД /отг. на 05.08.2022 г/
 40. Съобщение за инвестиционно предложение “Изработване на идеен и технически проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за Западен обход на град Севлиево„, с възложител  Община Севлиево /отг. на 08.08.2022 г/
 41. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение в УПИ XVII-3928, кв. 167 по плана на гр. Велико Търново (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10447.514.135 по КК и КР на гр. Велико Търново), както и в поземлени имоти с идентификатори 10447.514.153 и 10447.514.150 по КК и КР на гр. Велико Търново„, с възложител  „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД /отг. на 12.08.2022 г/
 42. Съобщение за инвестиционно предложение “Разширяване на съществуваща площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, метални опаковки чрез присъединяване на ПИ с идентификатори 65927.502.62 и 65927.502.24, ведно със сградите, които попадат върху имота, към площадка за третиране на отпадъци, представляваща ПИ с идентификатор 65927.502.60 по КККР на гр. Севлиево„, с възложител  „Шакер“ ООД /отг. на 12.08.2022 г/
 43. Съобщение за инвестиционно предложение “Промяна предназначението на съществуващ открит метален навес в хладилен склад за пилешки продукти с малка транжорна и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 75 kW в ПИ с идентификатор 58791.206.8 по КККР на с. Пушево, община Велико Търново„, с възложител  „Пименс Агро“ ЕООД /отг. на 22.08.2022 г/
 44. Съобщение за инвестиционно предложение “Включване на алтернативно гориво за съществуващи горивни инсталации„, с възложител  „МАК“ АД /отг. на 22.08.2022 г/
 45. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 10447.29.180, 10447.29.181, 10447.29.182, 10447.29.183, 10447.29.184 и 10447.29.185 по КК и КР на гр. Велико Търново“, с възложител  „Хилс Вю“ ООД /отг. на 23.08.2022 г/
 46. Съобщение за инвестиционно предложение „Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), обслужване и сервиз на автомобили, продажба на авточасти в ПИ с идентификатор 23947.501.2070 по КККР на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово“, с възложител   Милко Денчев /отг. на 23.08.2022 г/
 47. Съобщение за инвестиционно предложение „Мултифункционален спортен комплекс и зона за отдих в гр. Златарица“, с възложител   Община Златарица /отг. на 26.08.2022 г/
 48. Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване на зелесен имот“ с местоположение имот с идентификатор 83497.103.10 по КК и КР на с. Шумата, общ. Севлиево, с възложител   Марияна Маринова /отг. на 26.08.2022 г/
 49. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за жилищни нужди в поземлени имоти с идентификатори 00583.57.21, 00583.57.22, 00583.57.25 и 00583.57.26 по КК и КР на с. Арбанаси, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител   „Денси М“ ООД /отг. на 26.08.2022 г/
 50. Съобщение за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07661.31.29 по КК и КР на с. Бяла река, общ. Сухиндол и инвестиционен проект за изграждане на сгради със смесено предназначение за складови, промишлени и жилищни нужди за временно ползване в риболовен комплекс „Айтите“, с възложител   Мирослав Ангелов /отг. на 30.08.2022 г/
 51. Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ I, кв. 1 по ПУП на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител   „Аутоквалитет“ ЕООД /отг. на 30.08.2022 г/
 52. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /PV/ Мизия в поземлен имот с идентификатор 16359.510.68 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител  „Солар Енерджи Парк“ ООД /отг. на 31.08.2022 г/
 53. Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на авточасти за повторна употреба в част (500 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 65766.703.51 по КК и ГР. на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, ведно със сграда с идентификатор 65766.703.51.16, с площ от 235 кв. м.“, с възложител  „Финта Ауто“ ЕООД /отг. на 31.08.2022 /
 54. Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване на самозалесени земеделски площи“, с възложител  Исмаил  Исов /отг. на 07.09.2022 /
 55. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 10 MW в поземлен имот с идентификатор 65927.501.15 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  „Балджиеви-91“ ООД /отг. на 13.09.2022 /
 56. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 5 MW в поземлен имот с идентификатор 65927.501.3465 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  „Балджиев“ ООД /отг. на 13.09.2022 /
 57. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална инсталирана мощност 2059,2 kWp в ПИ с идентификатор 10553.960.32 по КККР на с. Велчево, община Велико Търново“, с възложител  „ВС-1“ ООД /отг. на 14.09.2022 /
 58. Съобщение за инвестиционно предложение „Напояване чрез дъждуване на 36,7 дка в землището на с. Лесичери, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител  „Иваничка Ячкова“ ЕООД /отг. на 28.09.2022 /
 59. Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлен имот с идентификатор 58918.16.20 по КК и КР на землището на с. Пчелище, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител  Милчо Стефанов /отг. на 04.10.2022 /
 60. Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване от самозалесила се дървесна и храстова растителност в поземлени имоти с идентификатори 36107.185.26 и 36107.41.26 по КК и КР на с. Къпиново, община Велико Търново“, с възложител  „Бул Лес-2012“ ЕООД /отг. на 06.10.2022/
 61. Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща производствена сграда в предприятие за производство на рибни продукти и обект за преработка на странични животински продукти (СЖП)“, с възложител  „Стормфиш“ ЕООД /отг. на 19.10.2022/
 62. Съобщение за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 57675.132.41 по КК и КР на с. Поповци, община Габрово, област Габрово“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда за лични нужди“, с възложител  Калоян Железаров /отг. на 20.10.2022/
 63. Съобщение за инвестиционно предложение „Проектиране на канализация западна зона на гр. Габрово – клон Русевци“, с възложител  Община Габрово /отг. на 26.10.2022/
 64. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа „Мизия 3“, с обща инсталирана пикова мощност 4997,43 kWp в ПИ с идентификатор 16359.510.69 по КККР на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител  „Чери“ ООД /отг. на 26.10.2022/
 65. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа до 5 MW“, с възложител  „Панацея“ ООД /отг. на 28.10.2022/
 66. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 2635,2 кW“, с възложител  „Еко Солар Сървиз“ ООД /отг. на 31.10.2022/
 67. Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни матали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излезли от употреба гуми (ИУГ) в УПИ I, кв. 175 по плана на гр. Стражица, община Стражица“, с възложител  „Метал Груп 2006“ ООД /отг. на 04.11.2022/
 68. Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване от самозалесила се дървесна и храстова растителност в поземлени имоти с идентификатори 10553.123.9, 10553.151.6, 10553.162.17, 10553.151.2, , 10553.150.3, 10553.149.4, 10553.149.5, 10553.147.1, 10553.123.8, 10553.149.3 в землището на с. Велчево и поземлен имот с идентификатор 36107.39.34 по КК и КР на с. Къпиново“, с възложител  „Бул Лес-2012“ ООД /отг. на 04.11.2022/
 69. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на нов леярен цех за обработка на магнезиева сплав“, с възложител  „МГ Аноди Интернешънъл“ АД /отг. на 07.11.2022/
 70. Съобщение за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на сграда за производство на осколочно-фугасни боеприпаси; изграждане на сграда за битови нужди на работещите в производствената сграда; реконструкция и промяна на предназначението на съществуващата сграда в сграда за съхранение, темпериране и подготовка на взривни вещества и механични детайли и реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща сграда в цех за производство на барутни заряди“, с възложител  „Еловица 1895“ АД /отг. на 07.11.2022/
 71. Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлен имот с идентификатор 36837.140.17 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител  Васил Илиев /отг. на 09.11.2022/
 72. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 7 MW в УПИ I – „За индустриална зона“, кв. 148 по плана на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител  „Хлебозавод Стражица“ ООД  /отг. на 09.11.2022/
 73. Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства“, с възложител  Александър Добрев /отг. на 09.11.2022/
 74. Съобщение за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект р. Росица, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител ЗПК „Росица-95“ /отг. на 18.11.2022/
 75. Съобщение за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 81726.12.21 по КККР на с. Чуково, община Дряново, област Габрово“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на 2 броя фотоволтаични електрически централи – „Чуково 1” – 5002,80 KWp и „Чуково 2” – 5002,80 KWp в ПИ с идентификатор 81726.12.21 по КККР на с. Чуково, община Дряново, област Габрово“, с възложител  „Тиера Дел Сол 002“ ЕООД /отг. на 21.11.2022/
 76. Съобщение за инвестиционно предложение „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) за  ПИ с идентификатор 36751.105.2 по КККР на с. Керека, община Дряново, област Габрово“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща номинална АС мощност 2000 kW“, с възложител  „Съни Ленд 003“ ЕООД /отг. на 22.11.2022/
 77. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с обща номинална изходяща мощност от 4,5 МW“, с възложител  „Таня Енерджи“ ООД /отг. на 28.11.2022/
 78. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба в акваторията на язовир Александър Стамболийски, в землището на с. Горско Косово, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител  „Голд Фиш ВД“ ЕООД /отг. на 30.11.2022/
 79. Съобщение за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 14859.62.128 и 14859.68.173 по КК и КР на с. Геша, община Дряново, област Габрово“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с обща инсталирана мощност 3 38,64 kWp в поземлени имоти с идентификатори 14859.62.128 и 14859.68.173 по КК и КР на с. Геша, община Дряново, област Габрово“, с възложител  „Сън Технолоджи 1“ ООД /отг. на 01.12.2022/
 80. Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлен имот с идентификатор 58918.163.2 по КК и КР на землището на с. Пчелище, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител М.К. /отг. на 02.12.2022/
 81. Съобщение за инвестиционно предложение „Промянa на предназначението на съществуваща сграда „Тракторен стан“ в млекопреработвателно предприятие за преработка на собствено фермерско мляко с административно-битов сектор“, с възложител „Ес Ленд“ ЕООД /отг. на 02.12.2022/
 82. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник в ПИ с идентификатор 38652.18.482 по КККР на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Т. П. /отг. на 21.12.2022/
 83. Съобщение за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 03513.66.53 по КК и КР на с. Белица, община Трявна, област Габрово и изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност 3567.24 kWp“, с възложител „Никея Груп Инвест“ ЕООД /отг. на 21.12.2022/
 84. Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на свинеферма за интензивно отглеждане на свине майки и свине за угояване“, с възложител „Актив Фарм“ ЕООД /отг. на 21.12.2022/
 85. Съобщение за инвестиционно предложение „Разширяване на производствената  дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради в цех за пресоване на взривни вещества.Реконструкция и промяна предназначението съществуваща сграда в сграда за битови нужди на работещите в производствената сграда“, с възложител „Еловица 1895“ АД /отг. на 23.12.2022/
 86. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на индивидуални жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 05400.33.78 по КК и КР на с. Борики, община Габрово, област Габрово“, с възложител „Север Юг 22“ ООД /отг. на 23.12.2022/

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015