1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 72607.824.3, 72607.835.8 и 72607.840.5 в землището на с. Тодювци, община Елена“, с възложител Димка Стоянова /отг. на 03.01.2024 г./

2.  Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 65766.650.12 по КК и КР на гр. Свищов“, с възложител Община Свищов /отг. на 05.01.2024 г./

3. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатори 70295.64.267, 70295.133.269, 70295.133.948, 70295.316.899 и 70295.316.901 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново за „Предимно производствена зона“ (Пп), с отреждане за „фотоволтаичен парк“, с цел изграждане на фотоволтаичен парк с мощност до 80 MW“, с възложител “Сухиндол грийнен” ЕООД /отг. на 25.01.2024 г./

4. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО)  Велико Търново за ПИ с идентификатор 62517.85.209 и част от ПИ с идентификатор 62517.85.18 по КККР на с. Ресен, община Велико Търново, Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), план-схема за благоустрояване и озеленяване, план-схема за вертикална планировка и Подробни устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП-ПП) за електроснабдяване, водоснабдяване и транспортен достъп за част от ПИ с идентификатор 62517.85.18 по КККР на с. Ресен, община Велико Търново, с цел обособяване на територия с устройствен режим „Зона за извънселищен парк – Оз“ и с основно функционално предназначение за „Гробищен парк – разширение – с. Ресен, Община Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /отг. на 23.02.2024 г./

5. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) Велико Търново  за ПИ с идентификатор 48951.33.237 и част от ПИ с идентификатор 48951.33.25 по КККР на с. Момин сбор, община Велико Търново, Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), план-схема за благоустрояване и озеленяване, план-схема за вертикална планировка и Подробни устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП-ПП) за електроснабдяване, водоснабдяване и транспортен достъп за част от ПИ с идентификатор 48951.33.25 по КККР на с. Момин сбор, община Велико Търново, с цел обособяване на територия с устройствен режим „Зона за извънселищен парк – Оз“ и с основно функционално предназначение за „Гробищен парк – разширение – с. Момин сбор, Община Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /отг. на 27.02.2024 г./

6. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Трявна (ЧИ на ОУПО) с цел промяна на устройствената зона на ПИ с идентификатор 58284.50.146 по КККР на с. Престой, община Трявна, област Габрово, в терен за „Производствени функции“ – Пп и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел отреждането на имота „За фотоволтаично поле“, с възложители: Кмет на Община Трявна/ „ПИ Солар парк“ АД  /отг. на 01.03.2024 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015