1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 72607.824.3, 72607.835.8 и 72607.840.5 в землището на с. Тодювци, община Елена“, с възложител Димка Стоянова /отг. на 03.01.2024 г./

2.  Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 65766.650.12 по КК и КР на гр. Свищов“, с възложител Община Свищов /отг. на 05.01.2024 г./

3. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатори 70295.64.267, 70295.133.269, 70295.133.948, 70295.316.899 и 70295.316.901 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново за „Предимно производствена зона“ (Пп), с отреждане за „фотоволтаичен парк“, с цел изграждане на фотоволтаичен парк с мощност до 80 MW“, с възложител “Сухиндол грийнен” ЕООД /отг. на 25.01.2024 г./

4. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО)  Велико Търново за ПИ с идентификатор 62517.85.209 и част от ПИ с идентификатор 62517.85.18 по КККР на с. Ресен, община Велико Търново, Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), план-схема за благоустрояване и озеленяване, план-схема за вертикална планировка и Подробни устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП-ПП) за електроснабдяване, водоснабдяване и транспортен достъп за част от ПИ с идентификатор 62517.85.18 по КККР на с. Ресен, община Велико Търново, с цел обособяване на територия с устройствен режим „Зона за извънселищен парк – Оз“ и с основно функционално предназначение за „Гробищен парк – разширение – с. Ресен, Община Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /отг. на 23.02.2024 г./

5. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) Велико Търново  за ПИ с идентификатор 48951.33.237 и част от ПИ с идентификатор 48951.33.25 по КККР на с. Момин сбор, община Велико Търново, Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), план-схема за благоустрояване и озеленяване, план-схема за вертикална планировка и Подробни устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП-ПП) за електроснабдяване, водоснабдяване и транспортен достъп за част от ПИ с идентификатор 48951.33.25 по КККР на с. Момин сбор, община Велико Търново, с цел обособяване на територия с устройствен режим „Зона за извънселищен парк – Оз“ и с основно функционално предназначение за „Гробищен парк – разширение – с. Момин сбор, Община Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /отг. на 27.02.2024 г./

6. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Трявна (ЧИ на ОУПО) с цел промяна на устройствената зона на ПИ с идентификатор 58284.50.146 по КККР на с. Престой, община Трявна, област Габрово, в терен за „Производствени функции“ – Пп и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел отреждането на имота „За фотоволтаично поле“, с възложители: Кмет на Община Трявна/ „ПИ Солар парк“ АД  /отг. на 01.03.2024 г./

7.  Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Севлиево във връзка със създаване на градоустройствена основа за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения на собствениците на засегнатите имоти, съгласно Решения №№068, 069, 071, 100, 102, 103 на Общински съвет – Севлиево“, с възложители: кмет на община Севлиево  /отг. на 21.03.2024 г./

8. Съобщение за план/програма  за „Стратегия за местно развитие за територията на общините Елена-Златарица“, с възложители: СНЦ „Миг Елена-Златарица“  /отг. на 25.03.2024 г./

9.  Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) в частта за схема на пътната мрежа и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на транспортната техническата инфраструктура – трасе на обект и съоръжения към него – за обособяване на нов транспортен път (северен подход) до с. Малки чифлик, общ. Велико Търново (нова транспортна връзка от северната част на населеното място до главен път І-4 София-Варна)“, с възложители: Кмет на община Велико Търново  /отг. на 27.03.2024 г./

10.  Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 38710.92.25, 38710.92.31, 38710.92.32, 38710.91.1, 38710.91.2 по КККР на землището на с. Косарка, община Дряново, област Габрово“, с възложители: „ВГ Грийн парк“ ООД  /отг. на 17.04.2024 г./

11. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 83497.237.40 по КК и КР на с. Шумата, община Севлиево, област Габрово“, с възложители: „Форест груп“ ООД  /отг. на 08.05.2024 г./

12. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Павликени (ЧИ на ОУПО) за ПИ с идентификатори 55052.162.24 и 55052.162.25 по КККР на гр. Павликени и Пордобен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обединяване на същите имоти и отреждането на новообразувания имот „за производствени и складови дейности“, с възложители: Община Павликени/ „Рачев-2-Агро“ ЕООД  /отг. на 22.05.2024 г./

13.  Съобщение за план/програма  за „Общ устройствен план (ОУП) за част от Община Велико Търново“, който включва следните населени места и техните землища – гр. Велико Търново, гр. Дебелец, с. Присово, с. Малки чифлик, с. Шереметя, с. Арбанаси, с. Самоводене, с. Беляковец, с. Леденик и с. Шемшево, с възложител: Кмет на Община Велико Търново  /отг. на 29.05.2024 г./

14.  Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 68429.210.2 по КККР на с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново“, с възложител: С. Д.  /отг. на 29.05.2024 г./

15. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за имоти с идентификатори 72607.806.4 и 72607.804.5 по КК и КР на с. Тодювци, община Елена“, с възложител: Б. Б.  /отг. на 31.05.2024 г./

16. Съобщение за план/програма  за Горскостопанска програма за имот с идентификатор 14218.211.534 по КК КР на гр. Габрово“, с възложител: Р. С.  /отг. на 05.06.2024 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015