1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. Съобщение за план/програма  за „Изменение на горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 04460.85.48 по КК и КР на с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново”, с възложител С. Д. /отг. на 04.01.2023 г./

2. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69417.63.31, 69417.63.37и 69417.482.661 по КК и КР на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово”, с възложител Община Севлиево/Д. К. /отг. на 05.01.2023 г./

3. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.501.1726 по КК и КР на гр. Севлиево и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 65927.501.1725 и 65927.501.1726 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово”, с възложител Община Севлиево/Д. Ц. и Р. Ц. /отг. на 10.01.2023 г./

4. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Свищов за поземлен имот с идентификатор 49028.142.20 по КК и КР на с. Морава и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49028.142.20 по КК и КР на с. Морава, община Свищов, област Велико Търново”, с възложител Община Свищов /отг. на 16.03.2023 г./

5. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 83171.199.23 и 83171.206.13, по КККР на с. Шилковци, община Елена, област Велико Търново”, с възложител Ю.М. /отг. на 16.03.2023 г./

6. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на община Павликени и изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 48550.91.523 по КК и КР на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново”, с възложител Община Павликени/ „Агромакср“ ООД /отг. на 27.03.2023 г./

7. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Елена (ОУПО) и частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 27190.501.47 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново”, с възложител Община Елена/ Л. Г. /отг. на 30.03.2023 г./

8. Съобщение за план/програма  за „Проект за изменение на ОУПО Свищов за имот с идентификатор 65766.923.22 по КК и КР на с. Совата, община Свищов“ и „проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 65766.932.22 по КККР на с. Совата, община Свищов”, с възложител Община Свищов/ „Совата“ ЕАД /отг. на 30.03.2023 г./

9. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлени имот с идентификатор 87326.201.41 по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново”, с възложител П. М. /отг. на 04.04.2023 г.

10. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 23947.41.19, м. „Матея“ по КК и КР на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово”, с възложител „Меридиан 28“ ЕООД и „Балкан Солар 2022“ ООД /отг. на 04.04.2023 г./

11. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.83.85, 65927.81.43, 65927.81.42, 65927.81.28 и 65927.86.14 по КК и КР на гр. Севлиево и:Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.83.85 по КК и КР на гр. Севлиево; Подробен устройствен план – план на застрояване за поземлени имоти с идентификатори 65927.81.43, 65927.81.42 и 65927.81.28 по КК и КР на гр. Севлиево и парцеларен план за транспортен достъп в част от поземлен имот с идентификатор 65927.81.28 по КК и КР на гр. Севлиево; Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 65927.86.14 по КК и КР на гр. Селвиево с цел промяна предназначението на земеделска земя за производствени и складови дейности“, с възложител „Община Севлиево/ Хасан Моллахасан/ Борислав Цонев/ Мирослав Димитров/отг. на 25.04.2023 г./

12. Съобщение за план/програма  за „Горскостопански програми за имоти с идентификатори 04460.85.43, 04460.85.41, 04460.85.44, 04460.85.42, 04460.85.47 и 04460.85.46 по КК и КР на с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител С. Д./отг. на 04.05.2023 г./

13. Съобщение за план/програма  за „Проект за изменение на ОУП – Павликени и ПУП-ПРЗ за ПИ 07123.48.34 в землището на с. Бутово, общ. Павликени за изграждане на възлова и повишаваща подстанция; изграждане на фотоволтаична централа в УПИ –I, кв. 79 по плана на с. Бутово, общ. Павликени и изготвяне на парцеларен план за съоръжения на техническата инфраструктура между двата имота“, с възложител Община Павликени/ „Слънце Бутово“ ООД /отг. на 05.05.2023 г./

14. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на Община Елена (ОУПО), с обхват ПИ с идентификатор 27190.131.65 по КККР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, с цел разширяване на съществуващата от изток Предимно производствена  зона (Пп1)“, с възложител Община Елена/ С. С. /отг. на 05.05.2023 г./

15. Съобщение за план/програма  за „Изменение на горскостопанска програма (ГСП) за имот с идентификатор 87326.200.70 по КК и КР на с. Якоци, община Елена“, с възложител П. М. /отг. на 16.05.2023 г./

16. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 06896.270.10 по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Р. С. /отг. на 16.05.2023 г./

17. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 06896.248.5, 06896.248.7 по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново и поземлени имоти с идентификатори 23710.532.10 и 23710.508.4 по КККР на с. Дрента, община Елена, област Велико Търново“, с възложител П. М. /отг. на 16.05.2023 г./

18. Съобщение за план/програма  за „Програма за опазване на околната среда на община Габрово“, с период на действие 2023 – 2027 г.с възложител Община Габрово /отг. на 29.05.2023 г./

19. Съобщение за план/програма  за „План извлечение за възобновителни и отгледни сечи във вододайни зони, които ще се реализирав землищата на с. Кръвеник и Стоките, общ. Севливо“, с възложител ТП ДЛС „Росица“ /отг. на 31.05.2023 г./

20. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на Община Павликени (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 11380.201.8 и 11380.201.14 по КК и КР на землището на с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново, за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Фотоволтаична централа с мощност минимум 25 MW“, с възложител „СОЛАР ВИЖЪН ПАУЪР ПЛАНТ“ АД /отг. на 01.06.2023 г./

21. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Севлиево във връзка със създаване на градоустройствена основа за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения на собствениците на засегнатите имоти, съгласно Решения №№106, 151, 089, 057, 066, 056, 018, 129, 130, 131, 132, 020 на Общински съвет – Севлиево“, с възложител Община Севлиево /отг. на 26.06.2023 г./

22. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 87326.201.1 и 87326.204.13 по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Пенчо Мъглов /отг. на 27.06.2023 г./

23. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 87326.200.69 по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Пенчо Мъглов /отг. на 28.06.2023 г./

24. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 72607.784.6 по КК и КР на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Николай Атанасов /отг. на 28.06.2023 г./

25. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 87326.207.2 по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Николай Атанасов /отг. на 29.06.2023 г./

26. Съобщение за план/програма  за „Програма за опазване на околната среда на община Елена 2023 – 2028 г.“, с възложител Община Елена /отг. на 30.06.2023 г./

27. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 14218.321.497, 14218.318.421, 14218.318.430, 14218.321.251 и 14218.321.224 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово“, с възложител Пламен Тихов /отг. на 18.07.2023 г./

28. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 06896.270.13 по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Димка Стоянова /отг. на 28.07.2023 г./

29. Съобщение за план/програма  за „Проект за изменение на ОУП на община Елена за имоти с идентификатори 27190.62.1 и 27190.62.14 по КК и КР на гр. Елена и ПУП-ПЗ за имот 27190.62.14“, с възложител Община Елена/“Рамони“ ООД /отг. на 31.07.2023 г./

30. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Елена (ОУПО) с обхват ПИ с идентификатор 27190.13.12 по КККР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, за определяне на „земеделска територия с допустима промяна на предназначението“ и „Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 27190.13.12 по КККР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново в „за нискоетажно жилищно застрояване“ – /Жм/“, с възложител Община Елена/Владислав Велев /отг. на 31.07.2023 г./

31. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 06896.250.10 и 06896.222.53 по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Радослав Славов /отг. на 31.07.2023 г./

32. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на плана за регулация и план за застрояване, с които урегулирани поземлени имоти І и ІІ в кв. 5, с. Чешма, община Златарица да се разделят на единадесет самостоятелни урегулирани поземлени имота за ниско жилищно застрояване, в т.ч. обособяване на обслужваща улица“, с възложител „Еко Пиг 2011“ ЕООД /отг. на 17.08.2023 г./

33. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – Парцерларен план за определяне на трасе на водопровод за водоснабдяване с минерална вода на „Почивна станция“, находяща се в УПИ V, кв. 55 по ПУП на с. Вонеща вода, община Велико Търново“, с възложител „Димара“ ЕООД /отг. на 05.09.2023 г./

34. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Трявна (ОУПО) с обхват ПИ с идентификатор 81058.313.105 по КККР на с. Черновръх, община Трявна, област Габрово, попадащ в земеделски територии – обработваеми земи – ниви, за определяне на „Предимно производствена устройствена зона“ – /Пп/“ и „Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 81058.313.105 по КККР на с. Черновръх, община Трявна, област Габрово в „за фотоволтаична електроцентрала“, с възложител Община Трявна/“Съни Ленд 003″ ЕООД /отг. на 12.09.2023 г./

35. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ и план-схеми с парцеларни планове за електро, водоснабдяване и благоустрояване за поземлени имоти с идентификатори 30962.305.54, 30962.305.50, 30962.305.51 и 30962.305.53 по КК и КР на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново с цел разширение на гробищен парк“, с възложител Община Златарица /отг. на 14.09.2023 г./

36. Съобщение за план/програма  за „Проект за Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Велико Търново (ОУПО) за част от  землището на с. Леденик, Община Велико Търново за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 43253.24.28, 43253.102.1, 43253.102.191, 43253.101.502; 43253.21.17, 43253.21.369, 43253.21.4, 43253.21.5, 43253.21.33, 43253.21.13; 43253.24.1, 43253.24.2, 43253.24.3, 43253.24.4, 43253.24.5, 43253.24.6, 43253.24.7, 43253.24.9, 43253.24.10, 43253.24.11, 43253.24.12, 43253.24.13, 43253.24.14, 43253.24.15, 43253.24.16,  43253.24.17, 43253.24.18, 43253.24.20,  43253.24.21, 43253.24.22, 43253.24.23,  43253.24.24, 43253.24.25, 43253.24.26,  43253.24.27, 43253.24.192; 43253.25.5, 43253.25.28, 43253.26.28; 43253.26.2, 43253.26.3, 43253.26.5, 43253.26.6, 43253.26.7, 43253.26.18, 43253.26.19, 43253.26.21, 43253.26.22, 43253.26.23,  43253.26.4 и  43253.35.140“, с възложител Община Велико Търново /отг. на 25.09.2023 г./

37. Съобщение за план/програма  за „Регионална програма за управление на отпадъците за регион Севлиево (с модул за всяка от общините Севлиево, Дряново,Сухиндол) за периода 2021–2028 г“, с възложител Община Севлиево /отг. на 25.09.2023 г./

38. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 06896.175.15 и 06896.249.2, по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Стефан Димитров /отг. на 09.10.2023 г./

39. Съобщение за план/програма  за „Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ до 2027 г.“, с възложител СНЦ „Павликени – Полски Тръмбеш“ /отг. на 19.10.2023 г./

40. Съобщение за план/програма  за „Стратегия за местно развитие за територията на общините Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с възложител МИГ Дряново-Трявна“ в сърцето на Балкана /отг. на 21.09.2023 г./

41. Съобщение за план/програма  за „Горскостопански програми за поземлени имоти с идентификатори 72607.833.4 и 72607.785.16 по КК и КР на с. Тодювци, община Елена“, с възложител Пенчо мъглов /отг. на 25.10.2023 г./

42. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 23710.523.1 и 23710.524. по КККР на с. Дрента, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Благовест Блажев /отг. на 03.11.2023 г./

43. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Севлиево във връзка със създаване на градоустройствена основа за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения на собствениците на засегнатите имоти, съгласно Решения №№146, 147, 148, 023, 172, 207, 197 на Общински съвет – Севлиево“, с възложител Община Севлиево /отг. на 07.11.2023 г./

44. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 23710.521.9 по КК и КР на с. Дрента, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Сафет Джебиров /отг. на 08.11.2023 г./

45. Съобщение за план/програма  за „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух по показател ФПЧ10 на територията на Община Трявна, област Габрово“, с възложител Община Трявна /отг. на 14.11.2023 г./

46. Съобщение за план/програма  за „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в гори, собственост на ТП ДГС „Елена“, с възложител ТП ДГС „Елена“ /отг. на 20.11.2023 г./

47. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 83171.210.11 по КК и КР на с. Шилковци, общ. Елена, обл. Велико Търново“, с възложител Емилия Биджева /отг. на 29.11.2023 г./

48. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 72607.835.9 и 72607.840.4 по КККР на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Димка Стоянова /отг. на 14.12.2023 г./

49. Съобщение за план/програма  за „Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Велико Търново и проект за Подробен устройствен план-план за застрояване за имот с идентификатор 46532.77.1 по КК и КР на с. Малки чифлик, общ. Велико Търново“, с възложител Калин Маринов /отг. на 22.12.2023 г./

 

 

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015