1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. Съобщение за план/програма  за „Програма за управление на отпадъците на община Габрово с период на действие 2021 – 2028 г.”, с възложител Община Габрово /отг. на 13.01.2022 г./

2. Съобщение за план/програма  за „Програма за управление на отпадъците на община Павликени с период на действие 2021 – 2028 г.”, с възложител Община Павликени /отг. на 18.01.2022 г./

3. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Габрово за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Габрово /отг. на 08.02.2022 г./

4. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Стражица за обособяване на устройствена зона „Предимно производствена зона (Пп) за поземлен имот с идентификатор 02470.75.18 по КК и КР на землището на с. Балканци, община Стражица, област Велико Търново”, с възложител Община Стражица /отг. на 09.02.2022 г./

5. Съобщение за план/програма  за „Програма за опазване на околната среда на община Златарица 2021-2028 г., Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Златарица за периода 2021 – 2028 г. и Раздел „Лечебни растения”, с възложител Община Златарица /отг. на 11.02.2022 г./

6. Съобщение за план/програма  за „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояван (ПУП-ПЗ) е за ПИ с идентификатор 35273.62.5 по КККР на с. Калайджии, община Златарица за промяна предназначението на земеделската земя за застрояване с фотоволтаична централа”, с възложител „Ем Би Си Трейд“ ЕООД /отг. на 11.02.2022 г./

7. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 35273.59.1 по КККР на с. Калайджии, община Златарица за промяна предназначението на земеделската земя за застрояване с фотоволтаична централа”, с възложител ЕТ „Кадрин Чаушев“  /отг. на 14.02.2022 г./

8. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 27190.131.65 по КККР на гр. Елена, община Елена „за инженерно техническа инфраструктура – изграждане на фотоволтаична централа”, с възложител ЕТ „Стоян Стоянов“  /отг. на 22.03.2022 г./

9. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация (ЧИ на ПУП – ПЗР) за обединяване на УПИ XX-1305, XIX-1305, XVIII-1305, XVII-1305, XVI-1305, XV-1305 и XIV-1305 от кв. 105, гр. Сухиндол в нов УПИ XXVIII-1305 и отреждането му „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“ в зона /Пп/ по ОУП на Община Сухиндол, Област Велико Търново”, с възложител Станимир Жарков  /отг. на 31.03.2022 г./

10. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 16376.16.2 по КККР на с. Горна Росица, Община Севлиево, Област Габрово”, с възложител Община Севлиево/“Системен интегратор“ ООД  /отг. на 08.04.2022 г./

11. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 70295.41.2172 (УПИ V -1498,1598) по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново”, с възложител „Панацея“ ООД  /отг. на 13.04.2022 г./

12. Съобщение за план/програма  за „Проекти за Изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО), подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), план–схеми за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, благоустройство и паркоустройство, план–схема за вертикална планировка и комуникационно–транспортната мрежа с организация на движението за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10447.34.35 по КК и КР на гр. Велико Търново, с цел устройствено урегулиране на територията и реализиране на мероприятията с публичен характер – детска градина, детски площадки, зона за спорт и рекреация, техническа инфраструктура – обслужващи улици и паркинг и др. и включването и в регулационните граници на гр. Велико Търново”, с възложител Община Велико Търново  /отг. на 15.04.2022 г./

13. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Горна Оряховица /отг. на 26.04.2022 г./

14. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Полски Тръмбеш и изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) за застрояване на имоти – 32175.23.2 и 32175.23.3 по КК и КР на с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш и изготвяне на ПУП – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти – 57340.34.12, 57340.34.19, 57340.34.20, 57340.34.27, 57340.35.8, 57340.35.10, 57340.35.11, 57340.35.12, 57340.35.19, 57340.35.20, 57340.35.23, 57340.35.21, 57340.35.22, 57340.35.24 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш и 40782.14.6 по КК и КР на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш”, с възложител Община Полски Тръмбеш /отг. на 12.05.2022 г./

15. Съобщение за план/програма  за „Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и затрояване (ПУП-ПРЗ) за раделяне на територията на „Дунавски Индустриален Технологичен Парк – Свищов“ ЕАД”, с възложител „Дунавски Индустриален Технологичен Парк – Свищов“ ЕАД /отг. на 16.05.2022 г./

16. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване и План за регулация (ПУП – ПЗ и ПР) за обединяване на ПИ с идентификатори 20119.131.9, 20119.131.11 и 20119.131.12 по КККР на с. Дамяново, община Севлиево, област Габрово”, с възложител „Биологика“ ООД /отг. на 17.05.2022 г./

17. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект „Път IV клас от път III-303 при км 36+770 до ул. „Юнак“, гр. Бяла Черква (начално на регулацията на гр. Бял Черква), община Павликени, област Велико Търново”, с възложител Община Павликени /отг. на 20.05.2022 г./

18. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – план за застрояване за част от квартал „Кряковци“ – новообразуван ПИ с идентификатор 14218.783.16 по КККР на гр. Габрово и отреждането му за „енергийно производство“, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MW”, с възложител Стефан Стефанов /отг. на 27.05.2022 г./

19. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 27190.213.9 по КККР на гр. Елена „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа”, с възложител „Съни Ленд 003“ ЕООД /отг. на 14.06.2022 г./

20. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 06896.228.5 по КККР на с. Буйновци, община Елена „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа”, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД /отг. на 15.06.2022 г./

 

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания