1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. Съобщение за план/програма  за „Програма за управление на отпадъците на община Габрово с период на действие 2021 – 2028 г.”, с възложител Община Габрово /отг. на 13.01.2022 г./

2. Съобщение за план/програма  за „Програма за управление на отпадъците на община Павликени с период на действие 2021 – 2028 г.”, с възложител Община Павликени /отг. на 18.01.2022 г./

3. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Габрово за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Габрово /отг. на 08.02.2022 г./

4. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Стражица за обособяване на устройствена зона „Предимно производствена зона (Пп) за поземлен имот с идентификатор 02470.75.18 по КК и КР на землището на с. Балканци, община Стражица, област Велико Търново”, с възложител Община Стражица /отг. на 09.02.2022 г./

5. Съобщение за план/програма  за „Програма за опазване на околната среда на община Златарица 2021-2028 г., Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Златарица за периода 2021 – 2028 г. и Раздел „Лечебни растения”, с възложител Община Златарица /отг. на 11.02.2022 г./

6. Съобщение за план/програма  за „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояван (ПУП-ПЗ) е за ПИ с идентификатор 35273.62.5 по КККР на с. Калайджии, община Златарица за промяна предназначението на земеделската земя за застрояване с фотоволтаична централа”, с възложител „Ем Би Си Трейд“ ЕООД /отг. на 11.02.2022 г./

7. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 35273.59.1 по КККР на с. Калайджии, община Златарица за промяна предназначението на земеделската земя за застрояване с фотоволтаична централа”, с възложител ЕТ „Кадрин Чаушев“  /отг. на 14.02.2022 г./

8. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 27190.131.65 по КККР на гр. Елена, община Елена „за инженерно техническа инфраструктура – изграждане на фотоволтаична централа”, с възложител ЕТ „Стоян Стоянов“  /отг. на 22.03.2022 г./

9. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация (ЧИ на ПУП – ПЗР) за обединяване на УПИ XX-1305, XIX-1305, XVIII-1305, XVII-1305, XVI-1305, XV-1305 и XIV-1305 от кв. 105, гр. Сухиндол в нов УПИ XXVIII-1305 и отреждането му „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“ в зона /Пп/ по ОУП на Община Сухиндол, Област Велико Търново”, с възложител Станимир Жарков  /отг. на 31.03.2022 г./

10. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 16376.16.2 по КККР на с. Горна Росица, Община Севлиево, Област Габрово”, с възложител Община Севлиево/“Системен интегратор“ ООД  /отг. на 08.04.2022 г./

11. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 70295.41.2172 (УПИ V -1498,1598) по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново”, с възложител „Панацея“ ООД  /отг. на 13.04.2022 г./

12. Съобщение за план/програма  за „Проекти за Изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО), подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), план–схеми за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, благоустройство и паркоустройство, план–схема за вертикална планировка и комуникационно–транспортната мрежа с организация на движението за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10447.34.35 по КК и КР на гр. Велико Търново, с цел устройствено урегулиране на територията и реализиране на мероприятията с публичен характер – детска градина, детски площадки, зона за спорт и рекреация, техническа инфраструктура – обслужващи улици и паркинг и др. и включването и в регулационните граници на гр. Велико Търново”, с възложител Община Велико Търново  /отг. на 15.04.2022 г./

13. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Горна Оряховица /отг. на 26.04.2022 г./

14. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Полски Тръмбеш и изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) за застрояване на имоти – 32175.23.2 и 32175.23.3 по КК и КР на с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш и изготвяне на ПУП – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти – 57340.34.12, 57340.34.19, 57340.34.20, 57340.34.27, 57340.35.8, 57340.35.10, 57340.35.11, 57340.35.12, 57340.35.19, 57340.35.20, 57340.35.23, 57340.35.21, 57340.35.22, 57340.35.24 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш и 40782.14.6 по КК и КР на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш”, с възложител Община Полски Тръмбеш /отг. на 12.05.2022 г./

15. Съобщение за план/програма  за „Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и затрояване (ПУП-ПРЗ) за раделяне на територията на „Дунавски Индустриален Технологичен Парк – Свищов“ ЕАД”, с възложител „Дунавски Индустриален Технологичен Парк – Свищов“ ЕАД /отг. на 16.05.2022 г./

16. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване и План за регулация (ПУП – ПЗ и ПР) за обединяване на ПИ с идентификатори 20119.131.9, 20119.131.11 и 20119.131.12 по КККР на с. Дамяново, община Севлиево, област Габрово”, с възложител „Биологика“ ООД /отг. на 17.05.2022 г./

17. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект „Път IV клас от път III-303 при км 36+770 до ул. „Юнак“, гр. Бяла Черква (начално на регулацията на гр. Бял Черква), община Павликени, област Велико Търново”, с възложител Община Павликени /отг. на 20.05.2022 г./

18. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – план за застрояване за част от квартал „Кряковци“ – новообразуван ПИ с идентификатор 14218.783.16 по КККР на гр. Габрово и отреждането му за „енергийно производство“, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MW”, с възложител Стефан Стефанов /отг. на 27.05.2022 г./

19. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 27190.213.9 по КККР на гр. Елена „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа”, с възложител „Съни Ленд 003“ ЕООД /отг. на 14.06.2022 г./

20. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 06896.228.5 по КККР на с. Буйновци, община Елена „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа”, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД /отг. на 15.06.2022 г./

21. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 27190.104.55 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново”, с възложител „Чери“ ООД /отг. на 04.07.2022 г./

22. Съобщение за план/програма  за „ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ II-48,49, кв. 2 и улица с о.т.2-3 по плана на с. Соколово общ. Дряново”, с възложител Йосиф Новосад /отг. на 15.07.2022 г./

23. Съобщение за план/програма  за „ПУП за част от квартал 18 по плана на гр. Габрово-СИЗ за УПИ II-585, 589 за обособяване на нови УПИ II-585, 627, УПИ V-586, УПИ IV-601 и УПИ III-628 и отреждането на УПИ II-585,627-за производствена, складова дейност и енергийно производство“, с възложител „Симат“ АД /отг. на 15.07.2022 г./

24. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на Община Сухиндол (ОУПО) с обхват поземлени имоти с идентификатори 70295.133.948, 70295.316.899, 70295.133.269, 70295.316.901, 70295.64.267, 70295.74.884 по КК и КР на землището на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител Община Сухиндол /отг. на 15.07.2022 г./

25. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 27190.178.2 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново“, с възложител инж. Николай Атанасов /отг. на 04.08.2022 г./

26. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на План за регулация и частичен план за застрояване за УПИ I, кв. 1 по подробния устройствен план на с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител Анастасия Зиберт /отг. на 05.08.2022 г./

27. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на Община Свищов (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за изграждане на жилищна сграда за собствени нужди“ в поземлен имот с идентификатор 65766.53.129 по КК и КР на землището на гр. Свищов“, с възложител Община Свищов/Наталия Караджова /отг. на 08.08.2022 г./

28. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 83497.237.40 по КК и КР на с. Шумата, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Форест Груп“ ООД /отг. на 19.08.2022 г./

29. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Трявна (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 04025.19.19 по КК и КР на землището на с. Бижовци, община Трявна, област Габрово, за промяна на предназначението на земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ в „за обществено обслужване – къмпинг“, с възложител Община Трявна /отг. на 19.08.2022 г./

30. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 02470.75.18 по КК и КР на с. Балканци, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Балканци Енерджи“ ООД /отг. на 24.08.2022 г./]

31. Съобщение за план/програма  за „Горскостопански програми за поземлени имоти с идентификатори 87326.205.23, 87326.200.50 и 87326.206.41 по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Пенчо Мъглов /отг. на 08.09.2022 г./

32. Съобщение за план/програма  за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатори 87326.202.44, по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Николай Атанасов /отг. на 13.09.2022 г./

33. Съобщение за план/програма  за „Изменение на горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 68429.248.16 по КК и КР на с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Николай Атанасов /отг. на 13.09.2022 г./

34. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 35657.28.1 по КК и КР на с. Камен, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Тотал Вини – Гр. Лясковец“ ООД /отг. на 15.09.2022 г./

35. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПРЗ), план-схеми за електросбадняване, водоснадбяване и канализация, благоустройство и паркосутройство, план-схема за вертикална планировка и комуникационно-транспортна мрежа с организация на движението за поземлен имот с идентификатор 10447.34.35 по КК и КР на гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /отг. на 15.09.2022 г./

36. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 14859.62.128 и 14859.68.173 по КК и КР на с. Геша, община Дряново, област Габрово“, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД /отг. на 19.09.2022 г./

37. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 57217.311.62 по КК и КР на с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител „Сън Технолоджи 3“ ЕООД /отг. на 29.09.2022 г./

38. Съобщение за план/програма  за „Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 81726.12.21 по КККР на с. Чуково, община Дряново, област Габрово“, с възложител „ДЕС 002“ ЕООД /отг. на 05.10.2022 г./

39. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.524.237 по КК и КР на землището на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, за промяна на конкретното предназначение на имота в „За производство на електроенергия“, с възложител „Тексим Банк“ АД/Община Севлиево /отг. на 12.10.2022 г./

40. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево за ПИ с идентификатори 07082.118.35 и 07082.118.39 по КККР на с. Буря, местност Стопански двор, община Севлиево, област Габрово“ и „Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатори 07082.118.109, 07082.118.110, 07082.118.35 и 07082.118.39 по КККР на с. Буря, Община Севлиево, Област Габрово“, с възложител „Интер Енерджи Тийм“ ООД/Община Севлиево /отг. на 12.10.2022 г./

41. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изместване на съществуващ Главен клон I от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Севлиево – в участъка от поземлен имот с идентификатор 65927.130.272 до поземлен имот с идентификатор 65917.64.17 по КК и КР в землището на гр. Севлиево“, с възложител Община Севлиево /отг. на 21.10.2022 г./

42. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 14218.96.6 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово“, с възложител  „Съни Ленд 003“  ЕООД /отг. на 21.10.2022 г./

43. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общия устройствен план на община Севлиево (ОУПО) за поземлени имоти с идентификатори 65927.501.3703 и част от 65927.58.94 по КК и КР на гр. Севлиево, във връзка с промяна предназначението на посочените имоти „за производствени, складови и обслужващи дейности“, с възложител Община Севлиево / „Овощен разсадник“  ЕООД /отг. на 24.10.2022 г./

44. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) и изработване на Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 43253.101.1 и 43253.102.2 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител  Община Велико Търново / „Тиера Дел Сол 002“ ЕООД /отг. на 25.10.2022 г./

45. Съобщение за план/програма  за „Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 06731.13.15 „за фотоволтаична електроцентрала“, местност „Кьосюрлюка“, с. Бряговица, община Стражица,  област Велико Търново“, с възложител  „Сън Техноджи 1“ ООД /отг. на 25.10.2022 г./

46. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на Община Павликени (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 11380.201.8 и 11380.201.14 по КК и КР на землището на с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново, за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Фотоволтаична централа с мощност минимум 25 MW“, с възложител  Община Павликени/„Солар Вижън Пауър Плант“ АД /отг. на 03.11.2022 г./

47. Съобщение за план/програма  за „Подобен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна предназначението и обединяване на поземлени имоти с идентификатори 68429.151.1, 68429.151.2, 68429.151.3 и 68429.151.4 по КК и КР на с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново в един УПИ I-68429.151.13, с отреждане „За безвредни производствени дейности“, с възложител  „Клийн Грийн Енерджи“ ЕООД /отг. на 09.11.2022 г./

48. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 65927.78.7 и 65927.78.9 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  Община Севлиево/„Елегант Груп“ ООД /отг. на 11.11.2022 г./

49. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77253.72.2 по КК и КР на с. Хирево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  Община Севлиево/„Тиера Дел Сол 002“ ЕООД /отг. на 11.11.2022 г./

50. Съобщение за план/програма  за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.86.7 по КК и КР на гр. Севлиево във връзка с промяна предназначението на земеделската земя в „за складови дейности“, с възложител  Община Севлиево/Павел Панчев /отг. на 25.11.2022 г./

51. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) и план-схеми на елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Шемшево, общ. В. Търново в обхват ПИ в м. „Арга“, с идентификатори: 83586.38.10, 83586.38.11, 83586.38.12, 83586.38.13, 83586.38.14, 83586.38.15, 83586.38.16, 83586.38.17, 83586.38.18 по КККР на с. Шемшево, ПИ в м. „Аша чаир“ с идентификатори: 83586.15.1, 83586.15.2, 83586.15.3, 83568.15.4, 83586.18.1, 83586.18.38, 83586.18.2, 83586.18.3, 83586.18.4 и 83586.18.5 по КККР на с. Шемшево, ПИ в м. „Корлача“ с идентификатори: 83586.106.362, 83586.106.364, 83586.106.370, 83586.106.970, 83586.106.371, 83586.106.372, 83586.106.373, 83586.106.374, 83586.106.376, 83586.106.377, 83586.106.378 по КККР на с. Шемшево и ПИ в м. „Срещу село“ с идентификатори: 83586.10.8, 83586.10.9, 83586.10.10, 83586.10.19, 83586.10.25 и 83586.10.26 по КККР на с. Шемшево, Община Велико Търново“, с възложител  Община Велико Търново /отг. на 25.11.2022 г./

52. Съобщение за план/програма  за „Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатори 43253.25.5 и 43253.26.2 „за фотоволтаична електроцентрала“, с. Леденик, община Велико Търново,  област Велико Търново“, с възложител  „ВЕИ-ИГ“ ЕООД /отг. на 02.12.2022 г./

53. Съобщение за план/програма  за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Полски Тръмбеш и изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 57354.300.442 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш“, с възложител  Община Полски Тръмбеш/“Тиера Дел Сол 002″ ЕООД /отг. на 08.12.2022 г./

53. Съобщение за план/програма  за „Изменение на действащия общ устройствен план  на Община Севлиево (ОУПО) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) 65927.59.118 по КК и КР на гр. Севлиево от територия за жилищни нужди в територия за обществено обслужване, в зона за „Обществено обслужващи функции“ („Оо“) и подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за разширение на площадката за автосервиз, гаражи и офиси в ПИ 65927.59.117 и промяна на предназначението на ПИ (проектен) 65927.59.162, чрез образуване на УПИ І – за “обществено обслужване”, масив 59 по КККР на гр.Севлиево в зона за „Обществено обслужващи функции“ („Оо“)“, с възложител  Община Севлиево/Х.Д. /отг. на 22.12.2022 г./

54. Съобщение за план/програма  за „Изработване на проект за „Подробен усройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 37784.94.1 по КК и КР на с. Козловец, общ. Свищов с цел промяна на предназначението му“, с възложител  Община Свищов  /отг. на 23.12.2022 г./

55. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 57354.300.82 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш (УПИ I, кв. 4 по плана на гр. Полски Тръмбеш)“, с възложител „Билегама“ ЕООД  /отг. на 23.12.2022 г./

 

 

 

 

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015