1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Златарица за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Златарица /отг. на 21.01.2021 г./

2. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Трявна /отг. на 03.02.2021 г./

3. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2028 г.”, с възложител Община Дряново /отг. на 18.02.2021 г./

4. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Севлиево за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Севлиево /отг. на 25.02.2021 г./

5. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ), извън границите на урбанизираната територия с обхват поземлени имоти с идентификатори 23100.172.459, 23100.172.36 и 23100.172.34 по КК и КР на с. Драганово, община Велико Търново”, с възложител „МАТ-2001“ ООД /отг. на 05.03.2021 г./

6. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Лясковец /отг. на 05.03.2021 г./

7. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево за ПИ с идентификатори 02885.23.06, 02885.23.07, 02885.23.08, 02885.23.09 и  02885.23.10 по КК и КР на с. Батошево, местност Зъбера, община Севлиево, област Габрово”, с възложител Д.Д. /отг. на 11.03.2021 г./

8. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.80.5 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово”, с възложител Н. Н. /отг. на 12.03.2021 г./

9. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Дряново за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Дряново /отг. на 12.03.2021 г./

10. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), на поземлени имоти с идентификатори 23100.501.2117, 23100.501.2118, 23100.501.2119 и 23100.501.2120 по КК и КР на с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико Търново”, с възложител Момчил Точев /отг. на 30.03.2021 г./

11. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 55261.41.81. местност „Кръстева ливада“ по КК и КР на с. Палици, община Елена, област Велико Търново”, с възложител Марин Маринов /отг. на 14.04.2021 г./

12. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 65927.32.4 „Гробищен парк“ с цел разширението му в кадастрални райони 36, 557 и 559 по КККР на гр. Севлиево, община Севлиево”, с възложител Община Севлиево /отг. на 22.06.2021 г./

13. Съобщение за план/програма  за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.31.14, 65927.31.8, 65927.31.10 и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 65927.505.191, 65927.31.8, 65927.31.14, м. „Балабанца”, с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД  /отг. на 24.06.2021 г./

14. Съобщение за план/програма  за „Програма за опазване на околната среда на община Стражица 2021-2028 г.”, с възложител Община Стражица  /отг. на 20.07.2021 г./

15. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Свищов  /отг. на 20.07.2021 г./

16. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Велико Търново  /отг. на 20.07.2021 г./

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания