1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Златарица за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Златарица /отг. на 21.01.2021 г./

2. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Трявна /отг. на 03.02.2021 г./

3. Съобщение за план/програма  за „Програма за опазване на околната среда”, с възложител Община Дряново /отг. на 18.02.2021 г./

4. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Севлиево за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Севлиево /отг. на 25.02.2021 г./

5. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ), извън границите на урбанизираната територия с обхват поземлени имоти с идентификатори 23100.172.459, 23100.172.36 и 23100.172.34 по КК и КР на с. Драганово, община Велико Търново”, с възложител „МАТ-2001“ ООД /отг. на 05.03.2021 г./

6. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Лясковец /отг. на 05.03.2021 г./

7. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево за ПИ с идентификатори 02885.23.06, 02885.23.07, 02885.23.08, 02885.23.09 и  02885.23.10 по КК и КР на с. Батошево, местност Зъбера, община Севлиево, област Габрово”, с възложител Д.Д. /отг. на 11.03.2021 г./

8. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.80.5 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово”, с възложител Н. Н. /отг. на 12.03.2021 г./

9. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Дряново за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Дряново /отг. на 12.03.2021 г./

10. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), на поземлени имоти с идентификатори 23100.501.2117, 23100.501.2118, 23100.501.2119 и 23100.501.2120 по КК и КР на с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико Търново”, с възложител Момчил Точев /отг. на 30.03.2021 г./

11. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 55261.41.81. местност „Кръстева ливада“ по КК и КР на с. Палици, община Елена, област Велико Търново”, с възложител Марин Маринов /отг. на 14.04.2021 г./

12. Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 65927.32.4 „Гробищен парк“ с цел разширението му в кадастрални райони 36, 557 и 559 по КККР на гр. Севлиево, община Севлиево”, с възложител Община Севлиево /отг. на 22.06.2021 г./

13. Съобщение за план/програма  за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.31.14, 65927.31.8, 65927.31.10 и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 65927.505.191, 65927.31.8, 65927.31.14, м. „Балабанца”, с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД  /отг. на 24.06.2021 г./

14. Съобщение за план/програма  за „Програма за опазване на околната среда на община Стражица 2021-2028 г.”, с възложител Община Стражица  /отг. на 20.07.2021 г./

15. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Свищов  /отг. на 20.07.2021 г./

16. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Велико Търново  /отг. на 20.07.2021 г./

17. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот №107028 по КВС на землището на с. Стоките, общ. Севлиево”, с възложител Община Севлиево  /отг. на 13.08.2021 г./

18. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.72.91 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево”, с възложител Община Севлиево  /отг. на 20.08.2021 г./

19. Съобщение за план/програма  за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.23.42, 65927.23.43, 65927.23.72, 65927.23.45, 65927.23.73, 65927.23.74, 65927.23.55, 65927.23.56, 65927.23.57, 65927.23.144, 65927.23.145, 65927.23.146, 65927.23.147, 65927.23.148, 65927.23.149, 65927.23.75, 65927.23.141, 65927.23.58, 65927.23.76, 65927.23.94, 65927.23.59, 65927.23.77, 65927.23.106, 65927.23.79, 65927.23.80, 65927.23.81, 65927.23.95, 65927.23.110, 65927.23.107, 65927.23.108, 65927.23.109, 65927.23.118, 65927.23.82, 65927.23.83, 65927.23.84, 65927.23.85, 65927.23.97, 65727.23.111, 65927.23.119, 65927.23.121, 65927.23.120, 65927.23.128, 65927.23.98, 65927.23.99, 65927.23.113, 65927.23.114, 65927.23.115, 65927.23.116, 65927.23.122, 65927.23.123, 65927.23.124, 65927.23.130, 65927.23.131, 65927.23.132, 65927.23.133, 65927.23.125, 65927.23.135, 65927.23.136, 65927.23.126, 65927.23.134, 65927.23.137, 65927.23.138, 65927.129, 65927.24.60, 65927.24.43, 65927.23.78, 65927.23.96, 65927.23.112, 65927.23.101, 65927.23.91 по КК и КР на гр. Севлиево”, с възложител Община Севлиево  /отг. на 25.08.2021 г./

20. Съобщение за план/програма  за „Допълнително водоснабдяване на с. Майско, Община Елена, област Велико Търново”, с възложител Община Елена  /отг. на 02.09.2021 г./

21. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 63673.33.30 по КК и КР на с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово”, с възложител Община Севлиево /отг. на 13.09.2021 г./

22. Съобщение за план/програма  за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.81.11 по КК и КР на гр. Севлиево и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна предназначението на имота и обединяването му с поземлен имот с идентификатор 65927.81.10 по КК и КР на гр. Севлиево в един урегулиран поземлен имот с отреждане „за производствени и складови дейности и обществено обслужване”, с възложител Наив ЕООД/Община Севлиево /отг. на 30.09.2021 г./

23. Съобщение за план/програма  за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.124.1, 65927.124.4, 65927.124.5, 65927.124.6, 65927.124.10, 65927.124.3, 65927.124.9, 65927.124.15 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово”, с възложител Община Севлиево /отг. на 30.09.2021 г./

24. Съобщение за план/програма  за „Проект за ПУП-план за регулация и план за застрояване за отреждане на ПИ 27190.300.1 „за производствени и складови дейности и инженерно-техническа инфраструктура“ с цел изграждане на фотоволтаична централа”, с възложител ЕТ „Стоянов – Стоян Стоянов“ /отг. на 30.09.2021 г./

25. Съобщение за план/програма  за „Проект за частично изменение (ЧИ) на ПУП – план за регулация и застрояване за обединяване на УПИ ІІI –„за складови дейности“ и УПИ VI – „за складови дейности“ и преотреждане на УПИ IV – „за производствени и складови дейности“ за „производствени и складови дейности и за инженерно техническа инфраструктура”, с възложител „Грийн Енерджи Фирм“ ЕООД /отг. на 07.10.2021 г./

26. Съобщение за план/програма  за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.30.96, 65927.30.95 и част от поземлен имот с идентификатор 65927.30.30 по КК и КР на гр. Севлиево като територия за „Транспорт и комуникации“ и „Техническа инфраструктура”, с възложител Община Севлиево /отг. на 22.10.2021 г./

27. Съобщение за план/програма  за „Регионална програма за управлeние на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка от общините от регионалната система) за периода 2021 – 2028 г., представляваща неразделна част от Общинските програми за опазване на околната среда на общините от регион Велико Търново – Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Златарица, Елена и Лясковец”, с възложител Регионално сдружение за управление на отпадъците В. Търново /отг. на 26.10.2021 г./

28. Съобщение за план/програма  за „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна 2021 – 2028 г”, с възложител Община Трявна /отг. на 26.10.2021 г./

29. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти №№068011, 070001 и 070003 по КВС на землището на с. Млечево, община Севлиево, област Габрово”, с възложител Община Севлиево /отг. на 26.10.2021 г./

30. Съобщение за план/програма  за „Програма за опазване на околната среда на община Трявна 2021-2028 г.”, с възложител ОбщинаТрявна /отг. на 24.11.2021 г./

31. Съобщение за план/програма  за „Програма за опазване на околната среда на община Свищов 2021-2028 г.”, с възложител Община Свищов /отг. на 06.12.2021 г./

32. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Полски Тръмбеш за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Полски Тръмбеш /отг. на 06.12.2021 г./

33. Съобщение за план/програма  за „План за интегрирано развитие на Община Елена за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Елена /отг. на 10.12.2021 г./

34. Съобщение за план/програма  за „Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 23947.41.30 по КККР на гр. Дряново, община Габрово за отреждане „За електроенергийно производство“, с цел изграждане на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяем източник – слънчева енергия”, с възложител „Дир Енерджи“ ООД /отг. на 10.12.2021 г./

35. Съобщение за план/програма  за „Програма за управление на отпадъците на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г., Програма за опазване на околната среда на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г.”, с възложител Община Полски Тръмбеш /отг. на 23.12.2021 г./

 

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015